Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soliditeit der Nederlandsche Maatschappijen.

juist voor de besten onder haar zal de eenvormigheid in de Verslagen van het grootste belang zijn, omdat daardoor haar gunstige toestand gelegenheid heeft tegenover haar concurrenten flink uit te komen. Tevens zal die eenvormigheid een prikkel zijn, om op alle punten zooveel mogelijk uit te blinken; zij zal dus de concurrentie in een gezonde richting drijven, waarbij het publiek profiteeren moet.

Toch heeft het Nederlandsche publiek nog slechts zelden oorzaak gehad, zich over de gebrekkige wettelijke regeling te beklagen. De omstandigheid, dat de niet te voorziene en ongehoorde débacle op economisch gebied, die het gevolg van den grooten oorlog is geweest, ook Nederlandsche Maatschappijen heeft getroffen, houdt — zooals wij aan het slot van dit Hoofdstuk opmerken — met het gebrek aan regeling slechts weinig verband. Zij zou, ook indien zulk een regeling bestond, haar invloed niet minder hebben doen gevoelen, gelijk in andere landen bewezen is. Maar herstel, opbouw van wat verwoest werd in ons bedrijf, is ontzaglijk bemoeielijkt, ja onmogelijk gemaakt, door het ontbreken eener wettelijke regeling. Want toepassing der bestaande Wetten zou hier tot onnoodige rampen hebben gevoerd. Elders konden, door de bevoegde autoriteit, bepalingen en verordeningen uitgevaardigd worden om Maatschappijen, die tengevolge van den oorlog voor groote te-korten zaten over de moeielijkheden héén te helpen. Bij ons kon een haastig ineengetimmerde Noodwet nog slechts gedeeltelijk helpen.

Zoolang er in Nederland geen behoorlijke wet op het bedrijf bestaat, heerscht er .gevaar. Het bestaan van dit gevaar is vooral te wijten aan de Nederlandsche Regeering, die doof bleef voor het aandringen der Maatschappijen zeiven om tot een wettelijke regeling te geraken en zelfs niet luisteren wilde, toen de oorlog, met zijn nasleep van ellende, over de wereld gekomen was!

Het Nederlandsche publiek verwart dikwijls Levensverzekering-Maatschappijen met Begrafenisfondsen, wat trouwens verklaarbaar is, wanneer men bedenkt, dat vele Begrafenisfondsen zich Levensverzekering-Maatschappijen noemen, en vele Levensverzekering-Maatschappijen ook op het gebied der Begrafenisfondsen werkzaam zijn.1) Op de soliditeit en uitmuntende werking van goed ingerichte Begrafenisfondsen zal ik de laatste zijn iets af te dingen: die inrichtingen zijn even noodzakelijk, even achtenswaardig, even zegenbrengend als hare zusterinstellingen,

!) Zie blz. 190 en 201.

16

Sluiten