Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het contract vai Levensverzeker^'g geen verzekerings-contract.

.l'Ovcnaverz.eki n"g een kam contract.

varen, dan zou ik alleen over de rechtskundige vragen een boekdeel kunnen vullen! Vooraf nog de opmerking, dat ik, terwille van de duidelijkheid, mijne opmerkingen beperk tot het contract van Verzekering bij overlijden, d. i. tot den eigenlijken grondvorm van de levensverzekeringsovereenkomst.

I.

Het woord Levensverzekering heeft eenmaal burgerrecht verkregen, en dat wel ten onrechte. Men zoude uit dat woord opmaken, dat men hier met een tak van het eigenlijke assurantiewezen te doen heeft, die nevens Zee-, Brand- en Transport-verzekering moet gesteld worden, en mèt dezen een verschillende vorm van één en hetzelfde rechtsinstituut is. Die gevolgtrekking nu is onjuist, want Levensverzekering is geen verzekering. De Wetgevingen van alle landen stellen aan het contract van Verzekering eischen, waaraan het contract van Levensverzekering niet voldoet.

Ik zal mij niet verdiepen in de definitiën van de overeenkomst van Verzekering, welke in die verschillende Wetgevingen voorkomen. Zij komen in meer of minder duidelijke woorden (en in dit opzicht mag de Nederlandsche Wetgever met eere genoemd worden, want zijn definitie is zeer juist!) daarop neer, dat Verzekering een" overeenkomst is, waarbij de eene partij zich verplicht, tegen het genot eener zekere premie, aan de andere partij te vergoeden de geldelijke schade, die deze laatste zou kunnen lijden, tengevolge van een toekomstig voorval, waarvan het plaats grijpen onzeker is. De twee hoofdkenmerken van het verzekeringscontract zijn dus:

1°. Dat het plaats grijpen der toekomstige gebeurtenis onzeker moet zijn.

2°. Dat er door die gebeurtenis geldelijke schade geleden moet worden. In beide opzichten nu vertoont het contract van Levensverzekering een afwijking.

Vooreerst is het plaats grijpen van de toekomstige gebeurtenis daar niet onzeker, want die gebeurtenis is niets anders dan het overlijden van den verzekerde. Dat dit eens moet plaats hebben, is stellig en zeker! Een huis kan voor brand gespaard, een schip kan op zee behouden blijven, maar niets beschermt den mensch tegen den dood. Toch schuilt er ook in dat overlijden een onzeker element; dat het plaats moet hebben

Sluiten