Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch de kans op winst en verlies hangt af van het onzekere tijdstip van den dood van een verzekerde, die niet eens partij in de overeenkomst behoeft te zijn.

De overeenkomst met weddenschap is grooter. Deze toch is eene overeenkomst, „waarbij, ten gevolge van een strijd van beweringen, „de partijen wederkeerig beloven, dat hij, wiens bewering zal blijken „onjuist te zijn, een bepaalde som of zaak zal verbeuren" (Mr. Goudsmit). — De bedoelde beweringen nu kunnen betrekking hebben op het al of niet voorvallen van een toekomstige, onzekere gebeurtenis, terwijl —- zooals wij in het vorige Hoofdstuk zagen — bij schadeverzekering de kans op winst en verlies inderdaad van zulk eene gebeurtenis afhankelijk is, en bij levensverzekering insgelijks, voorzooverre men het overlijden of in leven zijn van den verzekerde vóór of na eenig tijdstip een „omzekere gebeurtenis" noemen kan.

Hier is dus overeenkomst. Maar verschil bestaat op de beide vogendc punten.

1°. Bij schade- noch bij levensverzekering is eenige kwestie van „beweringen" van partijen. Noch de verzekeraar noch zijn wederpartij waagt zich aan eenige „bewering" omtrent wat geschieden zal. Zij komen eenvoudig overeen, dat, mocht dit of dat geschieden, de verzekeraar tot uitkeering gehouden zal zijn. Maar geen van beiden spreekt zich uit omtrent het waarschijnlijke van het al of niet.

2°. Bij schade- en levensverzekering brengt de wederpartij van den verzekeraar ook zijnerzijds een geldelijk offer (de premie); de winner eener weddenschap daarentegen brengt zulk een offer niet.

Uit een en ander volgt, dat.de overeenkomsten van schadeverzekering ên van levensverzekering juridisch vallen buiten het begrip van weddenschap. Het is noodig dit te constateeren, omdat velen, die erkennen dat men, uit een economisch oogpunt beschouwd, bij een complex van vele verzekeringen het begrip van weddenschap moet uitsluiten, niettemin, in juridisch opzicht, voor elke overeenkomst op zichzelve beschouwd, dat karakter niet loochenen. Uit het bovenstaande volgt, dat zij in dit laatste opzicht onjuist oordeelen.

Het is niet overbodig erop te wijzen, hoe volkomen zich onze juridische opvatting der overeenkomst van levensverzekering dekt met haar economisch karakter. Uit een moreel oogpunt beschouwd zijn spel en weddenschap zóózeer af te keuren, dat — gelijk wij boven zagen — de Wetgever aan daaruit voortvloeiende vorderingen de mogelijkheid

Verschil In economisch opzicht.

Sluiten