Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï

vangenis

Overlijden tengevolge van eigen ""'Bdaad. Doodstraf. — Over''.idon in de gevangenia.

Duel,

Behalve door zelfmoord kan de dood van den verzekerde nog door andere immoreele of strafbare daden van den verzekerde zeiven veroorzaakt worden. Soms zelfs is zijn dood het directe gevolg van een door hem gepleegde misdaad, b.v. wanneer hij met den dood gestraft wordt, wanneer hij bij een roofaanval door den aangevallene wordt neergeschoten, wanneer hij, zijn misdaad in de geevangenis boetende, daar tengevolge zijner opsluiting komt te overlijden, enz. In den goeden ouden tijd, achtten de Levensverzekering-Maatschappijen zich in zulke gevallen eenvoudig van alle verplichting ontslagen; en men vond het zelfs onzedelijk, aan die verplichting te blijven hechten: dat stond, naar men meende, gelijk met het aanmoedigen van de misdaad. Hoe dwaas die beschouwing is, zal ik wel niet behoeven aan te toonen. Zou ooit iemand, die een moord beraamde, zich daarvan hebben laten afhouden door de overweging, dat, zoo hij met den dood gestraft mocht worden, het door hem verzekerde kapitaal niet zou worden uitbetaald? Ik geloof het niet. Afgescheiden van de omstandighéid, dat iemand, die moreel zoo laag staat, zich gewoonlijk om het lot van vrouw en kinderen weinig bekommeren zal, wordt moord — en, in het algemeen, misdaad — in verreweg de meeste gevallen begaan in de verwachting, dat een ontdekking uitblijven zal, waardoor dan tevens de vraag omtrent het al of niet uitkeeren van de verzekerde som, voor zooverre beschouwingen daaromtrent den misdadiger influenceeren kunnen, van de baan wordt geschoven. De meeste Maatschappijen, en langzamerhand ook hier en daar een Wetgever, zijn dan ook in onze dagen tot de slotsom gekomen, dat de regel: „Wreek de zonden van den verzekerde „niet op den begunstigde", in al dergelijke gevallen van toepassing is. Zoo bewezen mocht worden, dat een verzekering gesloten werd, met het oog op de doodstraf, die de verzekerde in de toekomst voorzag, — ja, in dat zeer onwaarschijnlijke geval, is de Maatschappij naar recht en billijkheid van elke verplichting ontslagen. Maar dat behoeft niet uitdrukkelijk vermeld te worden; het is een onvermijdelijk gevolg van de kwade trouw, die bij het afsluiten der verzekering voorgezeten heeft.

Op even liberale wijze vatten in den tegenwoordigen tijd de meeste ernstige Levensverzekering-Maatschappijen haar verplichting tot uitbetaling op, voor het geval de verzekerde in een duel komt te vallen. Evenals de vraag betreffende de doodstraf, is ook die omtrent het duel voor Nederland van betrekkelijk weinig belang; de doodstraf is ten onzent afgeschaft, en de Nederlanders duelleeren zoo goed als nimmer. Maar er

Sluiten