Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3) De Maatschappij kan een duplicaat-polis afgeven, evenwel onder de volgende beperkingen:

a. Het verlies moet voldoende aannemelijk gemaakt worden. Of dit inderdaad geschied is, staat geheel aan het oordeel der Maatschappij, zoodat van een recht op de duplicaat-polis nimmer sprake kan zijn.

b. Het verlies werde bekend gemaakt door adverteeren in een of meer dagbladen.

c In de duplicaat-polis moet uitdrukkelijk verklaard worden, dat zij in de plaats treedt van de oorspronkelijke, die verloren is. Dit dient te geschieden, opdat een eventueel geëndosseerde wete, dat hij geen oorspronkelijke polis in handen krijgt en dat deze dus wellicht nog voor den dag kan komen.

d. De verzekeringnemer moet een naar het oordeel der Maatschappij voldoende zekerheid stellen voor de mogelijkheid, dat een rechthebbende zich met de oorspronkelijke polis aanmelde, nadat de uitbetaling reeds aan den houder der duplicaat-polis heeft plaats gehad. In verband met den termijn, in de Voorwaarden bepaald voor het verjaren van het recht op de uitkeering, kan deze zekerheid voor korter of langer tijd gevorderd worden.

4) De Maatschappij vervangt de verloren polis door een brief, waaruit blijkt op welke wijze en onder welke voorwaarden de verzekering is afgesloten. De uitbetaling vindt plaats tegen overlegging van dezen brief, mits ook dan voldoende zekerheid gesteld worde voor namaning. Het verschil met de méthode sub 3) aangegeven bestaat daarin, dat zulk een brief niet vatbaar is voor „endossement"; daartegenover staat, dat volstrekt geene moeielijkheden kunnen ontstaan, wanneer de oorspronkelijke polis teruggevonden wordt, hetgeen bij de sub 3) aangegeven wijze wèl het geval kan zijn, zoo de duplicaat-polis geëndosseerd werd.

5) Voor de Maatschappij wordt elk gevaar afgewend, zoo men met den verzekeringnemer de afspraak maakt, dat deze de premiebetaling stake, dat de Maatschappij na afloop der respijtdagen tot roiement overga en daarop een geheel nieuwe polis — dus geen duplicaat der oude — afgeve op dezelfde voorwaarden als de eerste. Deze methode is echter gevaarlijk voor den bona fide geëndosseerde en, in het algemeen, uit een moraliteitsoogpunt niet aan te bevelen:

19*

Sluiten