Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen te zamen één ondeelbaar geheel; wanneer men tarief a goedkooper ging maken, zou daardoor een verhooging van tarief b onvermijdelijk worden. Nimmer beschouwe men elk tarief afzonderlijk; men beschouwe de tarieven in hun ouderlingen samenhang, allen tegelijk: dan zal men inzien, waarom men niet aan een gedeelte tornen kan, zonder het geheel te schaden.

De Agent sla evenmin aan zijn Directie voor, in dit of dat speciale geval, ter wille van de concurrentie, van de tariefpremiën af te wijkeu, en zijnen candidaat een lagere premie in rekening te brengen.

Ik weet wel, dat er gronden kunnen aangevoerd worden, die een dergelijk verzoek schijnbaar motiveeren. Zoo b.v. komt het dikwijls voor, dat een Agent verzoekt, aan iemand een grootere lijfrente uit te keeren dan met zijn leeftijd overeenstemt, omdat hij ongezond is en wel spoedig sterven zal. Als men maar even dóórdenkt, zal men aanstonds inzien, hoe zwak die redeneering is! Immers, op diezelfde wijze dóórredeneerende, zou men tot het resultaat komen, dat de Maatschappij aan buitengewoon gezonde individuën minder rente behoort uit te keeren dan met hun leeftijd overeenkomt. Ook hier weer berust de geheele wanredeneering op een dergelijke fout als waarop ik reeds zoo vaak gewezen heb: op het individualiseeren daar, waar men alleen generaliseeren mag. Niet die ééne lijfrente-verzekering op zichzelve mag^ de basis der redeneering vormen, maar men moet die beschouwen in verband met andere dergelijke verzekeringen. De lijfrente-tarieven zijn zóódanig berekend, dat de gelden, die aan langlevenden betaald worden, uit de bijdragen der kortlevenden gevonden moeten worden. Maar die bijdragen zouden niet toereikend blijken, wanneer men ze minder hoog stelde, juist voor die gevallen, waarin een kort leven waarschijnlijk is.

Het bovenstaande is een voorbeeld van een vraag om afwijking van de tarieven in één bepaald geval. Ook bij andere gelegenheden kan dat voorkomen, b.v. wanneer iemand dreigt, zich tot een concurrent te wenden, zoo de Maatschappij er niet in toestemt, hem iets jonger te rekenen dan hij werkelijk is, wanneer een ander zichzelven zóó gezond vindt, dat er voor hem wel wat van de premie af kan, enz., altemaal gevallen, die zich in de practijk nu en dan voordoen. De Agent valle zijn Directie dan niet lastig met het overbrengen van dergelijke vragen, die zij van de hand wijzen moet, wil zij op den naam van ernstig en voorzichig aanspraak maken. De tarieven, langs wetenschappelijken

Afwiikingcn vü!: de tarieven

Sluiten