Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king voor de hand ligt, dat zij door hun Directie daartoe worden aangespoord !

Doch genoeg hierover. Laten we ons liever de vraag stellen: Wat moet een consciëntieus Agent doen, wanneer hij ontdekt, dat zijne verzekeringscandidaten op deze wijze om den tuin worden geleid, en wat is de plicht van een conscientieuse Directie, die dit kwaad keeren wil? Het is voor den Agent niet gemakkelijk, in een dergelijk geval den rechten weg te kiezen, want juist diegenen onder zijne concurrenten, die zich het meest schuldig maken aan de door mij gebrandmerkte wijze van handelen, zijn de eersten, als het erop aan komt, hèm voor de voeten te werpen, dat hij kwaad spreekt van een andere Maatschappij. Zij hebben er buitengewoon den slag van, de rollen om te keeren en te doen alsof hij de aanvaller is en zij van zijne lasterpraatjes te lijden hebben. Daarom moet de Agent, die de beschreven practijken te keer wil gaan, er zich voor wachten, ooit iets te zeggen, dat als een opzettelijke hatelijkheid of bedekte insinuatie kan worden opgevat. Waardigheid in zijn optreden, het kalme constateeren van feiten, zonder veel omhaal van woorden, zij hem genoeg. Hij expliceere zijnen candidaat alles, alsof het een zaak gold, waar hij persoonlijk buiten staat; hij stelle zich dus op een volkomen onzijdig standpunt en toone duidelijk aan, wat de Maatschappij A en wat de Maatschappij B biedt, en tegen welke premiën. Vooral onthoude hij zich van bittere of driftige toespelingen op de onedele wijze, waarop zijn concurrent is opgetreden: elk bitter woord kan voor dezen een wapen worden, dat hij met succes hanteert. Hij, die jaloersch is op wat een ander kan en hij zelf niet, treedt op met veel geschreeuw en veel geraas; maar hij, die van zijn goed recht volkomen overtuigd is, imponeert door zijn rustige meerderheid.

Men valle dus noch den Agent, noch de Maatschappij aan, die zoo weinig loyaal zijn opgetreden. Uit de feiten, in het juiste daglicht gesteld, kan de candidaat zelf zijne gevolgtrekkingen maken. Mochten die ertoe leiden, dat hijzelf den concurrent en zijn Maatschappij in heftige termen aanvalt — iets wat men in zulk een geval niet zelden gebeuren ziet —, de Agent late zich niet ertoe verleiden, met hem mede te razen of hem aan te moedigen in zijne bittere uitingen. Hij bedenke, dat niet zelden de geprikkelde stemming tegen één Maatschappij omslaat in een geprononceerde antipathie tegen elke Maatschappij en tegen de Levensverzekering in het algemeen. Het gebeurt wel eens, dat een candidaat, nadat de Agent in zulk een geval flink met hem heeft mede-

Optreden den Agent tegen.

Sluiten