Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verleiden laat tot het overschatten zijner krachten, komt steeds bedrogen uit.

Ten slotte een paar feiten, ter illustratie van het bovenstaande. In een der grootste steden van Europa was mij voorjaren een Agent bekend, die door een Maatschappij met ƒ 1000 per maand gesalarieerd werd, buiten en behalve zijn provisie. De man bezocht zijne candidaten in eigen rijtuig, met koetsier en palfrenier, en sloot — dit moet erkend worden — verbazend veel af. Toch had zijn Maatschappij op het oogenblik, waarvan ik spreek, reeds ƒ 20.000 op zijn Agentuur moeten toeleggen. Evenwel gunde zij hem aan geen concurreerende instelling en bleef zijn salaris handhaven. Commentaar overbodig!

Een ander mij bekend Agent (in het buitenland) kwam mij op zekeren dag met een blij gezicht vertellen, dat hij bij een Maatschappij geëngageerd was op een flink vast salaris en met 80 % provisie over de eerste premie van eiken post, dien hij afsloot. Hij liet er een tamelijk goede betrekking voor varen. Tot zijn niet geringe verbazing condoleerde ik hem van harte. Een half jaar later kwam dezelfde man mij vragen, of ik niet een baantje voor hem wist. Nóg een half jaar later kwam hij mij in een slechte plunje slechte sigaretten te koop aanbieden. Deze man was een slachtoffer van de concurrentie in de provisie en ... van zijn eigen overstand. Wie zich aan een ander spiegelt, spiegelt zich zacht!

VI.

In vele landen, met name in Engeland, bestaat onder de Maatschappijen een prijzenswaardige naijver op het punt van de waarborgen, die zij het publiek bieden kunnen voor de richtige nakoming der verplichtingen, welke zij op zich genomen hebben.

Dit is zeker wel de loffelijkste richting, waarin de concurrentie zich bewegen kan, loffelijk, zoowel omdat zij de solide consolideering der Maatschappijen in de hand werkt, als omdat zij het publiek de zekerheid geeft, dat er met ernst en aanhoudend naar gestreefd wordt, zijne belangen in alle opzichten te behartigen. Reeds vroeger had ik gelegenheid, met een enkel woord bij deze soort van mededinging stil te staan. Het was, toen ik handelde over het Staatstoezicht op LevensverzekeringMaatschappijen en de daaraan verbonden schadelijke gevolgen. Ik wees er toen op, dat het Staatstoezicht de strekking heeft, aan de concurrentie

21

Sluiten