Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze richting te benemen, omdat de Bestuurders der Maatschappijen zich dan dikwijls gedekt achten, wanneer zij ook ten opzichte van de den verzekerden te bieden waarborgen slechts de wettelijke voorschriften vervuld hebben. Die wettelijke eischen worden dan, in. plaats van een minimum, zooals zij bedoeld zijn, een maximum, waarboven de Directiën zich geen moeite geven te geraken, ja, waaraan zij zich dikwijls slechts noode onderwerpen.

' Hoezeer het Staatstoezicht ook in dit opzicht nadeelig werkt, blijkt eerst recht, wanneer men zich er ten volle rekenschap van geeft, hoe heilzaam deze concurrentie in waarborgen is. Haar voornaamste oogmerk is: het vermeerderen van de bezittingen der Maatschappijen, in verhouding tot hare verplichtingen, d.w.z. een zóódanige toename der reserve, dat deze, in verhouding, meer aangroeit dan de verplichtingen der Maatschappij. Het is voldoende, wanneer een Maatschappij de wiskundig berekende reserve in kas heeft; maar een Maatschappij, die in dit opzicht verder gaat dan de strenge regelen der wiskunde aanwijzen, biedt waarborgen, ook voor buitengewone, onvoorziene omstandigheden, die den verzekerden niet dan welkom kunnen zijn. Immers alle berekeningen zijn gebaseerd op de sterftekans en op den rentevoet, en er zijn oorzaken denkbaar, die op sterfte en rentevoet tijdelijk zóódanig influenceeren, dat er plotselinge verliezen voor de Maatschappijen uit voortspruiten. In tijden van epidemieën, of in tijden van belangrijke geldcrisis kunnen aan een Maatschappij onverwachte slagen worden toegebracht, die zij ook wel zonder buitengewone maatregelen zou kunnen weerstaan, maar die dan op hare resultaten sterker influenceeren en zoodoende haar toestand, ook voor de verzekerden, minder gunstig maken zouden. Maatschappijen, die hare operatiën slechts tot een klein gebied beperkt hebben, verkeeren in dit opzicht in een ongunstiger positie dan andere, die zich over verschillende landen of werelddeelen hebben uitgebreid. Immers epidemieën hebben zeer vaak een plaatselijk karakter, zoodat een uitgebreide Maatschappij wellicht in de gelegenheid is, de daardoor geleden schade door gunstige sterftecijfers in andere streken goed te maken, terwijl daarentegen een andere, minder uitgebreide, die uitsluitend in de geteisterde streken werkzaam is, die gelegenheid missen zal.1) Evenzoo zal bij daling van den

l) Van den invloed eener epidemie op de resultaten der Levensverzekering-Maatschappijen maakt men zich dikwijls overdreven voorstellingen. Onder de standen, die voor

Sluiten