Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

direct onder Commissarissen ressorteert, biedt zeer zeker groote waarborgen voor de verzekerden. vo(,^aarDorB«n Nog wijs ik op de waarborgen, die den verzekerden geboden worden

< o soliditeit b J r 6 »

gGlie<ddbeieggin- ten opzichte van de soliditeit der geldbeleggingen van LevensverzekeringMaatschappijen, ten eerste door de desbetreffende bepalingen in de Statuten of Reglementen van elke onderneming, ten tweede door het voortdurend toezicht van Commissarissen, ten derde door de staten van geldbelegging, die vele Maatschappijen, meestal tegelijk met hare Jaarverslagen, publiceeren. Niet elke Maatschappij biedt alle drie deze waarborgen; vooral de laatste mist men bij vele. Trouwens tegen de publicatie van een gedétailleerden staat van geldbelegging bestaan verschillende bezwaren, waarvan ik er hier twee even wensch aan te_ stippen: de mogelijkheid, dat belangen van derden erdoor geschaad worden (men denke aan hypotheken!), en het feit, dat een Maatschappij, die een goede geldbelegging gevonden heeft, die door publicatie onmiddellijk aan hare concurrenten bekend zoude maken1).

Bij een derde bezwaar wil ik iets uitvoeriger blijven stilstaan, omdat het er een is, waarop vele Agenten in hun practijk wel eens zullen zijn gestuit, en dat de concurrentie met de andere Maatschappijen bemoeielijken kan, zelfs al geven die andere geen gedétailleerde opgaven omtrent de wijze, waarop hare bezittingen rente-gevend gemaakt zijn.

Er is geen terrein, waarop een ieder zich meer gerechtigd tot oordeelen acht dan dat der geldbelegging. Letterlijk iedereen heeft hieromtrent zijne eigene opvattingen, dikwijls zijne eigene vooroordeelen; en het zijn meestal juist zij, die het minst op de hoogte zijn van de geld- en effectenmarkt, die daaromtrent de meest gevestigde opiniën hebben. De burgerman, die een flink kapitaal overgespaard heeft, zal zijn eenig heil zien in certificaatjes N. W. S. „Dat is secuur", zegt hij, „en aan al dat buitenlandsche papier is een luchtje!" — Een ander zal een heiligen afschuw hebben van elk effect. „Ik beleg alleen tegen zakelijk onderpand", zegt hij, „hypotheek, dat is de eenige solide manier; „dan weet je ten minste, dat je waarborgen hebt!" — Weer een ander „heeft in den tegenwoordigen tijd juist aan hypotheken een broertje „dood"; hij koopt liever huizen. — En een vierde lacht om dat geknoei van geldbeleggers in Europa: „In Amerika, daar kun je een fatsoen „lijke rente van je geld maken: puik puik solide!" ■— Ieder heeft

*) Vergelijk blz. 232.

Sluiten