Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijls over enkele woorden, aan het vaststellen van den definitieven tekst zijn voorafgegaan. De Directiën hebben daarbij aan de ééne zijde te rekenen niet de eischen der concurrentie, aan de andere zijde met de voorschriften der soliditeit en voorzichtigheid. Daartusschen ligt een ruim veld, waarop men de grenspalen verder of minder ver zetten kan.

Toch zal op dit gebied wel eens nivelleering intreden: de concurrentie drijft alle Directiën, de eene vroeger, de andere later in dezelfde richting. Het is hier vooral zaak, de bakens naar het getij te verzetten, doch er tevens zorg voor te dragen, dat zekere grenzen nimmer overschreden worden. In Frankrijk hebben de grootste Maatschappijen, die trouwens ook dezelfde tarieven hebben, ook dezelfde voorwaarden van verzekering aangenomen. Wellicht komt het eenmaal ook bij ons zoo ver. Reeds is daartoe jaren geleden door de Vereeniging voor Levensverzekering een poging gewaagd, maar het kan nog lang duren, eer het werkelijk zoover is\ In afwachting daarvan zullen de Agenten goed doen, een nauwkeurige studie te maken van de voorwaarden hunner Maatschappij en van concurreerende instellingen, opdat zij in staat mogen zijn die punten te releveeren, waarin hun Maatschappij boven andere uitmunt.

Voorzooverre de voorwaarden op afkoop en winstverdeeling betrekking hebben, ga ik die thans met stilzwijgen voorbij, omdat ik die onderwerpen, ook in verband met de concurrentie, reeds uitvoerig behandelde.

Andere punten, die tot concurrentie aanleiding geven in de voorwaarden van verzekering, wensch ik slechts even te releveeren; een uitvoerige behandeling zou mij veel te ver voeren. Er volgt hier dus een korte opsomming, die wellicht niet van droogte zal zijn vrij te pleiten, maar die ik toch, volledigheidshalve, niet mag achterwege laten.

In de bepalingen omtrent het verleenen van respijtdagen, omtrent het uitkeeren ingeval van zelfmoord, duel en oorlog, omtrent de gevolgen van onware opgaven bij de ^aanvrage tot verzekering, bestaan bij verschillende Maatschappijen andere voorschriften, die voor de verzekerden meer of minder voordeelig zijn. Hetzelfde geldt omtrent het rekening houden met beroepsgevaren en gevaren van reizen, en omtrent den termijn, binnen welken opvorderbare kapitalen moeten worden uitbetaald. Sommige Maatschappijen laten polis- en zegelkosten of entrêe-gelden betalen, bij andere wordt, boven de in hare tarievenboekjes vastgestelde premiën, geen vergoeding meer gevraagd, voor wat ook. Hier kan een

Sluiten