Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzekeriirg, die geroieerd werd, binnen zekeren tijd en onder zekere voorwaarden weder hersteld worden, daar is die termijn korter, zijn die voorwaarden anders gesteld! Hier kan de Maatschappij de verzekering niet roieeren, zoolang de reserve meer bedraagt dan het totaal der onbetaald gebleven premiën, ginds mist men deze gunstige bepaling. En zoo zijn er talrijke onderwerpen, waarop de Agenten de aandacht kunnen vestigen van hen, die tusschen hunne en eene andere Maatschappij weifelen. •

Na bovenstaande korte opsomming, zal het voor ieder duidelijk zijn, dat de Agent, die vast in zijn schoenen wil staan, volkomen thuis moet zijn, zoowel in de voorwaarden zijner eigene Maatschappij als in die van hare concurrenten. Het is niet gemakkelijk, zich daar geheel in te werken; meestal gelukt dit eerst, al doende, door de practijk. De Agent, die ook in dit opzicht volkomen op de hoogte van zijn vak is, heeft ontzaglijk veel vóór op zijn minder goed onderlegde collega's. Het is maar jammer, dat die laatsten somtijds een tegenwicht daarvoor zoeken in onware voorstellingen en ongemotiveerde verdachtmakingen. In het algemeen kan men zeggen, dat Agenten, die goed beslagen ten ijs komen, zelden tot zulke treurige middelen hun toevlucht nemen en behoeven te nemen, omdat zij, ook zonder die middelen volkomen in staat zijn, de concurrentie, tegen wien ook, vol te houden, met de eerlijke middelen, die hun daarvoor ten dienste staan.

De voorwaarden van zeer enkele ondernemingen openen de mogelijkheid tot het deelnemen aan eene loterij, die verbonden wordt aan het contract van levensverzekering. De vorm van die loterij kan verschillend zijn: als voorbeeld zij genoemd het uitloten van bestaande polissen. Jaarlijks worden dan enkele bij loting aan te wijzen polissen tot een bepaald bedrag aan verzekerd kapitaal, onmiddellijk uitbetaald, hoewel de aard der verzekering eerst latere uitbetaling met zich brengt. Deze combinatie van levensverzekering en loterij schijnt mij niet aanbevelenswaardig. Waar de eerste zich ten doel stelt het toeval te elimineeren, is het moeielijk te verdedigen, dat de tweede voor datzelfde toeval weer een achterdeurtje open zet. Bovendien houde men in het oog, dat het voordeel, 't welk uit deze loterij voortspruit voor den een, noodzakelijk voor den ander een gemis aan verwacht voordeel met zich brengen moet. Inderdaad wordt hier het element „spel" in de overeenkomst van levensverzekering gebracht, iets waartegen m.i. niet genoeg gewaarschuwd kan worden. Oorzaak van dit verschijnsel is zonder

Loterij verbo»' den aan Leven»' verzekering.

Sluiten