Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar wordt hem op zekeren dag de Inspecteur of Agent van de Levensverzekering-Maatschappij A aangediend. Uit beleefdheid ontvangt hij dezen, doch begint met de mededeeling, dat hij reeds verzekerd is en het hem niet convenieert, er nog een post bij te sluiten. „Mag ik vragen, bij welke Maatschappij U verzekerd is?" — „Wel zeker, „bij de Maatschappij 73". De Agent zwijgt en trekt een bedenkelijk gezicht. „Zoo, zoo, bij de Maatschappij 7?!" — Wederom gewichtig stilzwijgen! Onze verzekerde begint ongerust te worden. „U kijkt zoo „bedenkelijk, Mijnheer; die Maatschappij is toch nog wel solide?" „Och jawel, ik zal het tegendeel niet beweren. De Directeuren zijn

„heel fatsoenlijke menschen. Maar ik zou mij toch liever niet bij

„haar verzekeren!" — „En waarom dan niet, als ik vragen mag? U zult „me verplichten met rondborstig te spreken, want ik heb een flinke „verzekering loopen, en ik wil weten, dat mijn betaalde dubbeltjes „veilig zijn!" — De Agent verzekert nu nog eens, dat hij den goeden naam der Maatschappij 73 niet aanranden wil, maar: „ziet U, onder „ons, men zegt, dat haar onkostcijfer veel te hoog is". De verzekerde is een eenvoudig man, die van verzekeringszaken geen verstand heeft. Dat hooge onkostencijfer doet hem niet weinig ontstellen. Zijn ontsteltenis vermindert er niet op, wanneer de Agent hem een courantenartikeltje voorlegt, waarin die bewering zwart op wit te lezen staat. Het angstzweet breekt hem uit. „Zoudt U dan werkelijk denken, dat „die Maatschappij fout kan gaan?", vraagt hij benauwd .... en nu is hij waar onze Agent hem hebben wil. „Och, zóó erg zal het nu wel „niet zijn; de menschen overdrijven nog al eens! Maar een beetje dient „men toch wel op te passen." — En nu wordt handig de Maatschappij A op het tapijt gebracht, met alles, wat zij voortreffelijks biedt. Het gesprek duurt lang; de verzekerde is geheel onder den indruk van wat hij gehoord heeft, en komt steeds meer daaronder. Het einde is, dat de Agent, wèl tevreden over het resultaat van zijn „uitspannen" (zoo noemt men deze operatie), zijns weegs trekt met een getoekende aanvrage in den zak en dat de verzekerde de premiebetaling bij Maatschappij 73 staakt of de polis laat afkoopen. Hij moet dan wel veel van de reeds betaalde premiën opofferen, maar 't is toch beter, daartoe maar te besluiten dan alle premiën misschien te verliezen.

Indien diezelfde man bakker was, en een collega ging zijn klanten af om ze over te halen, hunne leverantiën voortaan aan hem te gunnen, omdat de broodjes van onzen vriend van heel wat minder kwaliteit

Sluiten