Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hem, onder meer, erop meende te moeten wijzen — met al het gewicht van iemand, die volkomen op de hoogte is! —, dat de reserve van de Maatschappij, die hij gekozen had, veel te gering was. Mijn bekende, die den toestand dier Maatschappij uit hare Verslagen nauwkeurig kende en zich zelfs technisch in haar inrichting had ingewerkt, liet hem kalm uitspreken en verzocht hem toen, alsof het voor hem iets onbekends gold, hem eens uit te leggen, wat die reserve eigenlijk was. En wat antwoordde onze „deskundige"? „Dat is een potje voor den „kwaden dag, Mijnheer, en daar doen de Maatschappijen in, wat ze „van hare premiën overhouden." (Sic!) — In minder dan geen tijd stond deze geleerde voor de voordeur.

Maar eigenlijke vakkennis wordt niet eens vereischt om het streven van deze heeren te doorzien. Gezond verstand is daartoe voldoende, en men kan gerust aannemen, dat een verzekerde, die zich door den eersten den besten oneerlijken Agent uitspannen laat, daardoor blijk geeft, verstandelijk niet zeer hoog te staan. Wanneer iemand zich in eens anders belang zöo buitengewoon warm maakt en zich zoozeer bezorgd toont voor het verloren gaan van eens anders spaarpenningen, rijst bij dien ander onwillekeurig de vraag, welke reden de bezorgde man toch wel voor zijne belangstelling hebben kan. Voor de meesten toch is de'tijd voorbij, waarin men aan zuivere menschlievendheid geloofde, en dus zoekt men naar een andere beweegreden. Deze is in dit geval werkelijk niet moeielijk te vinden: al spoedig komt men op de gedachte, dat de kans op een flinke provisie ook wel het hare zal bijdragen, den Agent zoo angstvallig bezorgd voor eens anders belangen te maken. Als men nu maar eenmaal zóóver gevorderd is, dat men wantrouwt, zal men ook gaan onderzoeken: 'men zal dan niet op stel en sprong beslissen willen en zich eerst eens flink op de hoogte stellen. En dat leidt in verreweg de meeste gevallen tot de ontmaskering van den bedrieger. Het is een bekend psychologisch verschijnsel, dat achterdochtige naturen meestal veel te goedvertrouwend zijn tegenover hen, die hun achterdocht jegens anderen weten op te wekken en aan te wakkeren. Vandaar het zonderlinge feit, dat men dikwijls een wantrouwend man, die zich verzekerd heeft bij de een of andere Maatschappij, waaraan mannen van erkende eerlijkheid en bekwaamheid verbonden zijn, die Maatschappij den rug ziet toekeeren op het enkele aanraden van een hem geheel onbekend persoon, die later een zwendelaar blijkt te zijn!

Gezond verstand.

Sluiten