Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kondiging van het Agentschap eener andere Maatschappij, waarvan de vroegere bezoeker toevallig Inspecteur is.

Dit is de eenvoudigste vorm van het uitspannen van Agenten. Het vertoont echter verschillende nuancen, waarvan er sommige zeer interessant zijn. Ziehier een voorbeeld daarvan, aan de practijk ontleend.

Een Maatschappij (in het buitenland) zocht een jongmensch om voor het vak der Levensverzekering te worden opgeleid, met het doel, later een Inspecteurs-betrekking te bekleeden. De Directeur dezer Maatschappij was bevriend met zijn collega van een zusterinstelling. Deze laatste verneemt wat er gaande is en beveelt met warmte een jongen man aan, die zijne diensten reeds aan hem heeft aangeboden, doch voor wien bij zijn Maatschappij geen vacature was. Na eenige onderhandelingen wordt deze gelukkige in dienst genomen en begint de voorbereidende werkzaamheden ten kantore zijner Maatschappij. Zijn Directeur doet al het mogelijke, hem flink op de hoogte te stellen van het vak: hij moet hard en aanhoudend werken, en kosten noch moeiten worden gespaard om hem voor zijn toekomstige betrekking te bekwamen.

Na een jaar schijnt hij zóóver gevorderd, dat men hem zijn geluk eens kan laten beproeven. Op kosten zijner Maatschappij maakt hij een reis, waarop hij nog wel geen direct succes heeft, maar toch verschillende Agenten aanstelt en vele verzekeringen voorbereidt, zóódanig, dat zij bij zijn volgend bezoek (over enkele weken) zeker in orde zullen komen. De Directie is over hem tevreden en er worden plannen gemaakt voor een tweede tournée, waarop hij de vruchten plukken zal van wat hij op zijn eerste reis voorbereidde, en bovendien weer nieuwe streken zal bezoeken.

Daar verschijnt hij op zekeren dag met een bedrukt gezicht voor zijnen Directeur. Hij is verliefd, hij wil trouwen, maar zijn aanstaande schoonpapa wil alleen zijn toestemming geven, wanneer hij een Staatsbetrekking krijgt; hij zal hem een post bij het kadaster te A bezorgen, 't Jonge mensch heeft zijn meisje meer lief dan zijn tegenwoordige betrekking: hij verzoekt dus om ontslag.

Nu, aan dergelijke ontknoopingen zijn de Directeuren van Levensverzekering-Maatschappijen gewoon! 't Is jammer, doodjammer, maar — wat eraan te doen? Het jonge mensch trekt zijns weegs met den zegen zijner Directie en in den zak flink wat aanvraag-formulieren;

Sluiten