Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taak te kort schieten, die de pers over de geheele wereld te vervullen heeft.

De algemeene vraag: „Op welke wijze moet de groote pers haar roe„ping tegenover de Levensverzekering opvatten en op welke punten „moet zich haar bemoeiing in deze voornamelijk richten?" — is mooielijk even algemeen te beantwoorden. Immers de rol, die de pers te vervullen heeft, hangt geheel af van den plaatselijken toestand van het Levensverzekeringsbedrijf. Daar, waar een ieder het nut der Levensverzekering inziet en de Maatschappijen handen vol werks hebben, om de verzekeringslustigen, die uit eigen beweging in dichte drommen komen opzetten, aan polissen te helpen, zullen de couranten geheel anders kunnen optreden dan daar, waar dichte drommen van Agenten zich beijveren, een bevooroordeeld publiek het nut der Levensverzekering duidelijk te maken. Die eerste, ideale toestand komt in slechts zeer enkele landen der verwezenlijking nabij — het dichtst zeker in Engeland! —, maar de tweede, minder ideale, is de gewone, dien wij ook hier om ons heen zien, en die in het eene land sterker geprononceerd uitkomt dan in het andere, doch bijna overal bestaat. Dat in enkele, zeer bevoorrechte streken de toestand zooveel beter is, is echter zonder eènigen twijfel voor een groot deel te danken aan de rol, die aldaar de dagbladen gespeeld hebben, en aan de wijze, waarop deze, van den aanvang af in de Levensverzekering een groot volksbelang ziende, haar hebben uiteengezet en populair gemaakt. Moge dus op dit oogenblik de door de pers te verrichten taak verschillen, naarmate van de ontwikkeling, waartoe het Bedrijf der Levensverzekering in de verschillende landen gekomen is, haar optreden in alle landen, waar de ontwikkeling van dat bedrijf nog stuit op bezwaren, vooroordeelen of onwetenheid van het publiek, moet hetzelfde zijn. En in die landen, waar de publieke opinie reeds gewonnen is, is zulks grootendeels een gevolg juist van diezelfde wijze van optreden.

Die rol dan is in de eerste plaats een instructieve, een opvoedende: het populariseeren van de zaak der Levensverzekering, het duidelijk maken van de daaraan Verbonden voordeelen en van den heilzamen invloed, dien zij op de sociale toestanden van onzen tijd oefenen kan. „Wilt ge dan van de Pers, de Koningin, een soort van Agentes maken?" — hoor ik mij reeds toevoegen. Ik antwoord daarop: „Zij zal, zoo zij „haar taak naar behooren opvat, van zelf ertoe komen, Agentes te

Taak der gro«" pers.

t

M

De groote V c in haar ins» tieve rol.

Sluiten