Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maatschappijen geldt. Zij meten dan met twee maten, en nemen inheemsche ondernemingen in hun bizondere bescherming, zóózeer soms, dat zij er de vreemde onrechtvaardig om behandelen. Onze pers toont enkele malen symptomen van een juist omgekeerde abnormaliteit, en wel van een zucht, het buitenland boven het binnenland te stellen. Zij heeft die zucht van niemand vreemds: het is een bekende karaktertrek van ons geheele volk.

Ik herinner mij onlangs ergens het volgende gelezen te hebben: „Het „Nederlandsche volk is in hooge mate vaderlandslievend, maar, terwijl „een Nederlander in het buitenland gloeiend van verontwaardiging zal „opspringen, als men zijn vaderland te na komt, zal hij het een groote „beleediging achten, wanneer hem hier gezegd wordt, dat hij een type „van een Hollander is."

Deze bizondere eigenschap van ons volk weerspiegelt zich in onze dagbladen, dikwijls geheel onbewust; zoo ook in het oordeel dier dagbladen over Levensverzekering. Het komt wel eens voor, dat bladen, die voor binnenlandsche Maatschappijen nimmer een woord van aanmoediging of aanbeveling over hadden, de een of andere tarievencombinatie eener buitenlandsche Maatschappij, zonder bepaalde aanleiding, plotseling hemelhoog aanprijzen, en niet weinig verwonderd zijn, wanneer men hun later aantoont, dat binnenlandsche Maatschappijen dezelfde voordeelen tegen denzelfden prijs — misschien nog wel goedkooper! — bieden kunnen. Men schijnt van oordeel te zijn, dat een groote buitenlandsche Maatschappij per se tot meer in staat is dan een binnenlandsche, en is daarvan zóózeer overtuigd, dat men zich niet eens de moeite geeft, vóórdat men over eenig bepaald voordeel bij de buitenlanders schrijven gaat, te onderzoeken, of de binnenlanders niet wellicht even voordeelig zijn.

Niemand zal mij van een „parti pris" tegen buitenlandsche ondernemingen van Levensverzekering kunnen beschuldigen, en meermalen heb ik reeds aangetoond, hoeveel wij, Hollanders, aan de buitenlandsche concurrentie te danken hebben.1) Het zou naar mijn inzien een groote misslag zijn, wanneer men aan buitenlandsche Maatschappijen in ons land meer moeielijkheden in den weg wilde leggen dan aan binnenlandsche: in een vrij land als het onze past vrijheid ook in dit opzicht. Maar om de buitenlanders nu en dan door een aanmoedigend pers-

l) Zie blz. 26, 200, 335, 384, v.v.

Sluiten