Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit al het bovenstaande blijkt voldoende, dat de redactie van een vakblad geen sinecure is, wil de Redacteur er werkelijk een goed vakblad van maken. Hij heeft daaraan al zijn tijd en al zijne krachten te wijden; dat is onvermijdelijk noodzakelijk, wil hij op de hoogte blijven van alles, wat er op verzekeringsgebied voorvalt, en waaromtrent hij zijne lezers grondig in te lichten heeft. Wanneer men bedenkt, dat hij bovendien den noodigen tijd voor oorspronkelijken arbeid beschikbaar houden moet en verder de lotgevallen van iedere Maatschappij, die in zijn omgeving werkt, nauwkeurig te volgen heeft, zal men gemakkelijk inzien, dat hij, zelfs bij den meest ingespannen arbeid, zijn taak nauwelijks alleen zal kunnen vervullen en de voortdurende medewerking van specialiteiten op het gebied der Verzekering zal moeten inroepen.

Indien het vakblad tot de zoogenaamde „finantieele bladen" behoort, d.w.z. tot die bladen, welke, behalve op het gebied van den geldhandel, den effectenhandel, enz. ook op verzekeringsgebied toonaangevend willen zijn, zal de omvang van de taak des Redacteurs natuurlijk nóg meer toenemen, wil hij niet het een voor het ander verwaarloozen.

Zooeven stipte ik reeds aan, dat een vakblad de lotgevallen van de bizondere Maatschappijen nauwkeurig heeft na te gaan. In de eerste plaats komen daarvoor in aanmerking de Maatschappijen, die in het binnenland werken, en daaronder weer voornamelijk de Maatschappijen, die haar zetel in het binnenland hebben. Dit neemt echter niet weg, dat belangrijke gebeurtenissen bij andere Maatschappijen, die wellicht op den geheelen gang van het bedrijf invloed kunnen oefenen, wel degelijk binnen het kader van de te behandelen stof vallen. Het ware een blijk van kortzichtigheid, wanneer men zich alléén beperkte tot wat men in zijn omgeving waarneemt: ook daarbuiten moet de blik het belangrijkste zoeken, zoo men helder en juist ziende blijven wil.

De critiek, door de vakpers te oefenen op de handelingen en het ' beheer der Maatschappijen van Levensverzekering, behoort dezelfde 1 kenmerken te vertoonen als die, welke ik voor de critiek der groote pers meende te mogen verlangen, n.1. gestrengheid, welwillendheid, onpartijdigheid, een opbouwende strekking. Op dit gebied mag men echter van de vakpers veel meer verwachten dan van de groote. Dit hangt hoofdzakelijk samen met den verschillenden kring van lezers, waarvoor beiden schrijven. De groote pers kan haar critiek slechts op die punten richten, welke binnen het bevattingsvermogen vallen van een

De redactie ^ een vakblad ge ' sinecure.

De vakpers *f ?enover de I iondere Mafl: schapijen.

ïritiek dor v»v

Sluiten