Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

°b^ïï« door 6 blaadjes.

los te rukken, omdat zij daardoor kans loopen, een stukje van haar huid mede te trekken.

Zulke bedriegers zijn zeer vindingrijk in de vormen, waarin zij, door middel van hunne courantjes, geld trachten af te persen. De typen, waarmede ik den lezer tot dusverre deed kennis maken, behooren tot de brutaalste. Misschien nóg iets onbeschaamder zijn de Redacteuren van blaadjes, die feitelijk niet bestaan. Deze persen vreesachtigen Maatschappijen geld af, om de plaatsing van artikels tegen hare inrichting of Directiën te voorkómen in bladen, die nu en dan, te hooi en te gras, verschijnen, wanneer de een of andere Maatschappij voor haar weigering verdient eens flink te worden doorgehaald. Er bestaan dergelijke „weekbladen", die ééns of tweemaal per jaar verschijnen! Nog andere noodigen de Maatschappijen tot adverteeren uit en beschuldigen haar van allerlei leelijks, zoo die uitnoodiging van de hand wordt gewezen. Behalve z.g. verzekerings- of finantieele bladen, ontwikkelen sommige humoristische bladen op dit gebied groote virtuositeit. Nevens gewaagde aardigheden en afbeeldingen van gedécolleteerde dames, vindt men daarin dan een rubriek, die den naam van „Interessen„schutz" of iets dergelijks draagt, en waarin bijna uitsluitend mededeelingen omtrent Levensverzekering-Maatschappijen opgenomen worden: gunstige, zoo ze flink betalen of adverteeren, ongunstige, zoo ze dat niet doen. Het is een bijna ongelooflijk en toch meermalen bewezen feit, dat het publiek aan mededeeling en in zulke „Witzblatter" van het laagste allooi werkelijk waarde hecht!

Alweer andere blaadjes kiezen den vorm van een zoogenaamde „brievenbus". Wanneer een Maatschappij niet bereid gevonden wordt haar penningske te offeren, verschijnt in die rubriek een antwoord op een brief aan de Redactie, die slechts in de verbeelding van die Redactie bestaat, en waarin aan den gefingeerden briefschrijver op zijn aanvrage bericht wordt, dat hij zich in geen geval bij de Maatschappij A moet verzekeren, want dat cleze zeker failleeren zal, reeds op springen staat, enz.

Er zijn echter ook wellevender vormen. Zoo b.v. wordt menige Directie nu en dan verrast door de toezending van het een of andere blaadje, waarin zij een allergunstigste beoordeeling van haar Maatschappij aantreft. Korten tijd daarop wordt deze ongevraagde bewierooking gevolgd door de aanbieding van een kwitantietje, met beleefd verzoek dat te willen honoreeren wegens de door het blad bewezen diensten.

2G

Sluiten