Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai Jaarboeken, «'/"makken en "schriften.

Die opvatting — de eenig juiste! — heeft ook in de redactie-bureaus van vele finantieele bladen haar intrek genomen. Het gevolg is, dat die bladen minder dan vroeger als orakels optreden en dat hunne Redacteuren, wel verre van zeiven uit de hoogte te oordeelen over zaken, die zij onvoldoende kennen, ervoor zorgen personen aan zich te verbinden, die geacht kunnen worden op de hoogte te zijn. De keuze van zulk een persoon kan natuurlijk meer of minder gelukkig zijn, maar het principe is juist en zal op den duur ook voor het publiek van groote beteekenis blijken, voornamelijk wanneer veel gelezen finantieele organen op deze wijze de hooge beteekenis van het instituut der levensverzekering bewijzen te begrijpen.

Voor hetgeen ernstige finantieele bladen aldus in het belang der Levensverzekering ondernemen, voegt ook hun een gepaste hulde.

Daarentegen moet — juist in de moeielijke periode, die het bedrijf na den oorlog doormaakt — gewaarschuwd worden tegen alarmeerende berichten, die gerechtvaardigde bezorgdheid tot een paniek zouden kunnen opzwepen en als eenig gevolg hebben, dat rampen, die men zegt- te wiilen voorkomen, worden uitgelokt of noodlottiger gemaakt.

VI.

Mijne beschouwingen omtrent de verhouding van Pers tot Levensverzekering zouden niet volledig zijn, wanneer ik niet nog met een enkel woord gewaagde van de vele tijdschriften, die in het buitenland, en de enkele, die ten onzent op verzekeringsgebied verschijnen, buiten er» behalve de eigenlijke vakbladen. In de eerste plaats vallen daaronder de verschillende jaarboeken, vooral in Engeland, Amerika, Duitschland en Oostenrijk talrijk, en waarin, behalve veel wetenswaardigs omtrent de in elk land opereerende Maatschappijen, belangrijke bijdragen tot de Verzekering-Wetenschap gevonden worden; voorts de z.g. kalenders of almanakken, die zich beijveren in handigen vorm alles te geven wat in de practijk dagelijks te pas komt; en eindelijk de tijdschriften (wekelijks, maandelijks of driemaandelijks verschijnend), uitgaande van de een of andere Vereeniging, welke zich de beoefening der Levensverzekering-Wetenschap ten doel stelt.

Ook in Nederland zijn deze drie categorieën vertegenwoordigd. Wij noemen hier de voornaamste, dezer publicatiën, zonder op volledigheid aanspraak te willen maken.

Het Jaarboekje van de Vereeniging voor Levensverzekering heeft reeds

Sluiten