Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Zélf de meest verklaarde voorstanders van het recht van het vrije woord, hebben ze, na de macht iri handen gekregen te hebben, elk persorgaan, dat met hun politiek niet meeging, onderdrukt. Op dit stuk had de Socialistische pers het meest van al te lijden. Zelfs de kranten van Internationalistische Mencheviks, zooals „Martow" werden gesupprimeerd en de drukkerij gesloten, terwijl de ongelukkige uitgevers in de gevangenis terecht kwamen of gedwongen waren voor hun leven te vluchten.

3. Het recht, van openbare meetings te houden werd afgeschaft. Uitgenomen aan fabrieksarbeiders en mindere bedienden werd het stemrecht aan een ieder ontnomen en zelfs onder de werklieden werden allen," die tegen de Bolsjewiki stemmen durfden, door de Bolsjewikische geheime politie met een zwarten kool 'aangeteekend als contra-revolutionnair. Gelukkig mochten zij zich rekenen!, als hun niets ergers overkwam dan de gevangenis, boven welks deur vandaag in Rusland wel kan geschreven worden: „Velen gaan er in, weinigen komen er weer uit!"

4. De zwartste misdaden der Bolsjewiki werden gepleegd tegenover hun Socialistische tegenpartij. Onder de tallooze terechtstellingen, die de Bolsjewiki ten uitvoer brachten, hoorde een groot deel der slachtoffers tot den kring van Socialistische leiders, die een levenslangen, strijd tegen het oude régime achter den rug hadden, •doch die nu als contra-revolutionnair gedoodverfd werden, enkel wijl ze de praktijken wraakten, waarmee de Bolsjewiki het Socialisme in discrediet brachten.

5. Zelfs de meest elementaire vormen van rechtspraak hebben de Bolsjewiki over boord geworpen. Duizende mannen en vrouwen werden neergeschoten zonder schijn of schaduw van gerechtelijk onderzoek en nogmaals duizende anderen gaan ten gronde in gevangenissen onder een behandeling, welke alleen haar weerga vindt in de donkerste jaarboeken van Indiaansche' en Chineesche geschiedenis.

6. De Bolsjewiki hebben de barbaarsche methodes van marteling weer in eere hersteld. Het verhoor van gevangerten pleegt te geschieden met den revolver op het hoofd van den ongelukkige gericht.

7. De Bolsjewiki hebben de hatelijke praktijk van gijzelaars te nemen, weer ingevoerd Sterker nog, ze wisten hun politieke tegenstanders te treffen in hun vrouwen. Toen onlangs een- lange lijst van gijzelaars in Petrdgrad werd opgeroepen, namen de Bolsjewiki de vrouwen van hen, die niet te vinden waren en wierpen ze in de gevangenis, totdat hun echtgenooten zichzelven kwamen aanmelden.

8. De Bolsjewiki, die het Russische leger tot ontbinding brachten en die altijd de verklaarde tegenstanders van het militarisme waren, hebben met kracht van geweld officieren gemobiliseerd, die hun politieke overtuiging geenszins deelden, doch wier technische kennis onontbeerlijk was. Onder bedreiging van-parate executie hebben ze die gedwongen tegen hun eigen landgenooten te vècntért in een burgeroorlog van ongeëvenaarde gruwelijkheid.

9. Buiten kijf is het de intentie van Lenin om burgeroorlogen te verwekken door heel Europa. Iedere speech van Lenin is een. verkrachting der constitutioneele orde en een verheerlijking der leer

Sluiten