Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar den kant van Viborg is de toestand aanmerkelijk beter, doch ofschoon de Bolsjewiki zelf voedsel oplegden, dragen ze er zorg, voor, dat .niets de Bourgeoisie aan den kant van Finland in handen komt.' _ /\ ' \

Men moet wel in acht nemen, dat de bevolking van Petrograd niet meer toerekenbaar, zoo niet uitgehongerd 'is. En in tegenstelling met de burgerij van Moskou, die minder te lijden had, niet meer in staat is, zich tegen volslagen uitroeiing te weer te stellen. Om zich te ontlasten en voedsel voor zich zelf en hun legers over te houden, zullen de Bolsjewiki ten slotte genoodzaakt zijn een groot gedeelte' der bevolking uit te moorden. In een van de Grootsteden als Petrograd, Moskou en Kursk is ieder oogenblik een afschuwelijk bloedbad te wachten. \L-'

VIJFDE HOOFDSTUK. De Hervormde School.

„Ik vind het Bolsjewisme een droom, maar voeg er niet bij welk soort van droom."

Leest men wat Wladimir in zijn „Ernstige Waarschuwing" over het hedendaagsch Russische schoolwezen te "berde brengt — het eenige hoofdstuk, dat onder al die treurigheid doet glimlachen, — dan wrijft men de oogen uit en vraagt zich af: kan dit wel waar zijn? Kan zoo iets mogelijk zijn. De lezer oordeele:

„Wat mijn zoon daarover vertelde (Bladz. 21) en wat mij later juist gebleken is, is zéér merkwaardig. In de eerste plaats: godsdienstonderwijs is immoreel en niet in overeenstemming met den geest der democratie; het moet daarom uit de school verwijderd> Grieksch en Latijn! Zij dienen slechts voor de Bourgeoisie, die zich door de kennis van deze talen beter achten dan de proletariërs en hun reactionnaire wereldbeschouwing' halen uit de studie der klassieke oudheid. Weg er mee! Een oogenblik moet commissaris Lunatscharski geaarzeld hebben, toen men hem schuchter toefluisterde, dat het Latijn de taal van...: Spartacus was! Geschiedenisverhalen van oorlogen, van moordpartijen op het arme volk, van het imperialisme! Dat alles mag het hoofd van vrije burgers niet meer bezighouden. Maar daarvoor zal een aantal andere vakken worden ingevoerd, later, wanneer het noodige aantal leeraren er voor zal zijn; op het oogenblik is het nog niet mogelijk. Voor algemeene geschiedenis: geschiedenis der wereldrevolutie; voor godsdienstonderwijs: de leer van het communisme; voor Grieksch en Latijn: sociale politiek. Al kan dit program nog niet worden ingevoerd, de oude vakken zijn ten minste geschrapt. Dat is de hoofdzaak.

Ten tweede: het beheer over de schcfol.

Ja, wat moest men daaraan eigenlijk hervormen? Alles, natuurlijk! De Directeur was immers door een of ander overheidspersoon aangesteld! Een onhoudbare toestand in het land der vrije verkiezingof verkiezingsvervalsching! Dus moet de Directeur gekozen worden. Door wie? Door het geheele personeel natuurlijk! En daar in de school het dienstpersoneel het talrijkst was en ook vele leeraren onder den indruk van den terreur hun revolutionnaire gezindheid wil-

Sluiten