Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de 'arbeidende klasse bracht volkomen stilstand in de productie teweeg en een prijsopdrijving, waar de gansche bevolking onder• leed.

De Bolsjewiki brachten het 'schoolwezen in volslagen wanorde, met onderwijzers te benoemen door middel van verkiezing, waaraan leerlingen en schoolpersoneel deel namen. Eerste-jaar-studenten in de Juridische faculteit werden benoemd om de magistraten van het Gerechtshof te vervangen.

De Bolsjewikisóbe politie onderscheidde zich door vervolging van alle klassen der bevolking, welke .verdacht werden van hen afkeerig te zijn, speciaal de gezeten burgerij en de boeren.

In weerwil van de inbeslagname hunner goederen, werd de bezittende klasse geprest tot het betalen van verbijsterend hooge belasting. Verscheidene hunner werden ajs gijzelaars gevangen genomen op de beuzelachtigste voorwendsels, zonder dat een aanklacht tegen hen voorafging en vaak pm een gril of persoonlijke veete van een der Bolsj ewik-commissarissen.

Die niet aanstonds deri kogel kregen, werden onder schandelijke omstandigheden in den kerker geworpen, waar zij onder voortdurende bedreiging bleven van vermoord te worden. Gedurende hun verblijf aldaar werden hun huizen geplunderd.

In de dorpen werden „Armen-commissies" georganiseerd, wier vertegenwoordigers door de boeren, heetten gekozen te zijn; maar de verkiezingen werden heimelijk door de Bolsjewiki verdonkeremaand, die 'bijna uitsluitend 'candidaten uit de bandieten-wereld benoemden. Belastingen, requisities en andere soort tyrannie werden door de Bolsjewiki den boeren opgelegd, die land of andere eigendommen bezaten, hetgeen ten slotte uitliep op opstanden in de dorpen, door deBolsjewiki met roof, verwoesting en massa-moord gekweld, met name te Sepytchyi en Pystor, in het Ohansk-district (Augustus 1918). Werklieden, die tegen het Bolsjewisme in oppositie kwamen, werden gelijkerwijs als de boeren behandeld. Honderd boeren werden te Motovilyky nabij Perm in December 1918 neergeschoten, wegens hun protest tegen het Bolsjewiksch bestuur. Inzonderheid hadden de boeren te lijden, toen het Roode leger begon terug te trekken, de Bolsjewiki graan, paarden en bruikbaar vee roofden en alle landbouwgereedschap en ander huisraad stuksloegen, wat zij niet kon meevoeren. De Bolsjewikische vervolging van anti-Bolsjewik-elementen werd tot een soort van razernij na den aanslag op Lenin's leven, ofschoon zij reeds te voren als een „schrikbewind" was opgetreden.

Commissarissen (onbeschaafde arbeiders, 20 tot 30 jaar oud) die zonder eenige aanklacht het volk ter dood veroordeelden, namen vaak persoonlijk deel aan het vermoorden hunner slachtoffers.

Nu juist hebben Russische autoriteiten een aanvang gemaakt met het onderzoek naar Bolsjewikische misdaden, daarom is het moeilijk de juiste gegevens te krijgen omtrent een aantal gedood© personen, maar — yoor zoover wij ootdeelen kunnen — beloopt dit ettelijke duizenden in het Gouve;nement Perm. Gemeenlijk werden de slachtoffers neergeschoten, doch ook wel verdronken of met het zwaard gedood Moorden op groepen van 30, 40 en 60 grepen plaats bijvoorbeeld te Perm en Kungur.

Vaak wonden moor-den voorafgegaan door pijniging en wreedheden.

Sluiten