Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leger, vervloekt hij de Bolsjewiki en zich zelf, omdat hij zich, zij het ook voor korten tijd, door hen heeft laten bedriegen en hen aan de heerschappij heeft geholpen. En ook in het leger ziet hij al het schrikbeeld van den honger. Hij* weet, dat ook deze voorraden spoedig uitgeput zullen zijn en dat dan het einde komt, idat ook hij honger zal lijden, hij, die dezen aanblik bij vrouw en kinderen niet kon verdragen en daarom naar het leger vluchtte. Hij weet thans, dat hij slechts kanonnenyoer voor Trotzky is, wiens Chineezen en Letten steeds bereid zijri hem, den paria, neer te schieten, als hij niet gehoorzaamt, als hij niet Voortgaat op den eenmaal ingeslagen weg.

Zijn arbeidersraden? Daaraan gelooft hij niet meer; geen kameraad van hem immers is er in vertegenwoordigd. Vreemde indringers, het intellectueele proletariaat, zitten thans in de door hen gestichte raden en dansen naar de pijpen van de heeren commissarissen, die zich zoo trotsch „Raad der volkscommissarissen" noemen en wien de wenschen en nooden van het volk toch zoo onverschillig zijn. Hij weet thans, dat bij het Bolsjewisme alles leugen en bedrog, vervalsching der openbare meening is. O, hij is de meest ongelukkige van allen!"

Ongelooflijk! zegt men, als men bovenstaande beschrijving leest en zich de ontgoocheling indenkt van het bedrogen volk, dat een kuil groef voor anderen om zelf er in te vallen. „En toch waar," verklaren de stukken, die tegelijk de oude waarheid bevestigen, dat^de geesten — eenmaal opgeroepen — niét op commando méér te bedwingen zijn. En dat een schip op strand een baken in zee vormt.

No. 11.

Rapport over „Bolsjewikisch optreden" door Mevrouw L (*),

die in October 1918 Rusland verliet, waar zij aan het hoofd stond van een groot oorlogshospitaal in Moskou.

Onderdrukking der Democratie.

Na het Juli-congres en de Anti-Bolsjewikische demonstratie der Linker Sociaal Revolutionnairen, werden niet-Bolsjewikische Socia1listen van alle politieke rechten beroofd, honderde Socialistische werklieden in de gevangenis geworpen en in grooten getale doodgeschoten. Waarbij komt, dat 3000 werklieden enkel op grond hunner Sociaal revolutionnaire sympathieën uit hun betrekking op de constrnctie-werkplaatsen te Moskou geworpen werden. '

De beste toelichting op de autocratische wet, waaronder de arbeider nu z.ucht, is het feit, dat iedere vrije meeningsuiting vandaag verboden is. Alle niet-Bolsjewikische kranten zijn opgeheven zelfs de „Onafhankelijke Socialist", wiens uitgever Martow in Socialistische kringen een wereldreputatie genoot. Alle openbare meetings, uitge-

(*) Aangezien zij, die ons dit rapport overhandigden en zich lieten interviewen, eigendommen en verwanten in Rusland hebben en daar denken terug te keeren, zoo spoedig het Bolsjewikisch bestuur ten einde raakt, worden hun namen hier geheim gehouden.

Sluiten