Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

De reis naar Indië. — Een enkel woord over den Indischen Archipel. — Aankomst te Batavia.

Alvorens ik rechtstreeks afga op het doel, dat ik mij met deze bladzijden voorstel, om namelijk dezen en genen, die er belang bij heeft, binnen te leiden in die tropische gewesten, waarin hij zich denkt te gaan vestigen, doe ik eerst even een kleine schrede achterwaarts.

Zeker is het niet. mijn plan, lezer, om van de zeereis u juist een beschrijving te geven. Immers wie, die zich eenmaal ernstig heeft voorgenomen, om het beste deel van zijn leven in gindsche overzeesche gewesten te gaan doorbrengen, en op het punt staat, om aan dat voornemen gevolg te geven, heeft niet zulk een reisbeschrijving reeds gelezen, of ook wel omtrent den overtocht, dien hij te maken heeft, een of ander vernomen uit den mond van hen, die reeds een reis naar Indië en terug hebben volbracht.

Toch wil ik bepaaldelijk die reis als uitgangspunt nemen, daar zij mij stof levert voor een enkele opmerking, die ik niet met stilzwijgen kan voorbijgaan.

Die opmerking betreft het nut, dat ge van zulk een reis kunt trekken, ja, ik mag wel zeggen, de verandering, die zij u doet ondergaan.

Wat krijgt men al niet te zien ! Wat al interessante afwisselingen, die thans een reis naar Indië niet aanbiedt! Bijna met zekerheid kan men tegenwoordig den dag bepalen, waarop men een of ander station zal hebben bereikt; en onder die stations, wat zijn er daaronder geen hoogst merkwaardige ! Wat is daardoor het eejji-.

Sluiten