Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan valt daar van hen nog al zoo iets te leeren. Nu, wat mij betreft, ik kan om die reden tamelijk objectief zijn, en zal ook trachten, dat zooveel mogelijk te zijn, waar ik u wil helpen met de beantwoording uwer vraag : hoe zal het daarginds mij gaan ?

Niet zoo opeens en met een enkel woord is die vraag te beantwoorden. Immers, van hoe vele en hoe velerlei omstandigheden hangt dat antwoord niet af. Natuurlijk, allereerst komt daarbij in aanmerking de gezondheid. Dat is een stilzwijgende conditie. Waar ter wereld ge u zoudt willen bevinden, om het daar eenigszins goed te kunnen hebben, dient ge er ten minste gezond te zijn; en wat de doctoren u ter bevordering daarvan alom zullen voorschrijven, zullen ze inzonderheid in elk tropisch gewest, en dus ook in Indië, u aanbevelen, namelijk: een zooveel mogelijk matige en geregelde leefwijze. Maar gesteld, dat ge aan dien raad weet gehoor te geven, en gesteld ook, dat ge lichamelijk tegen alle invloeden van het Indisch klimaat ten volle bestand zijt, vrat ik u dan toewensen, is, dat ge, bij een krachtig lichaam, ook nog moogt bezitten een veerkrachtigen geest. Ja, het is zoo, overal komt die te pas, altijd is het een voorrecht te noemen, als men daarmede is bedeeld ; maar inzonderheid is dat in een tropisch gewest een zaak van het grootste gewicht te noemen. Wie daar wat al te aantrekkelijk is van natuur, wie daar de noodige kracht mist, om, zonder over te slaan tot onverschüügheid, zich over een tal van eigenaardige bezwaren, grieven en teleurstellingen heen te zetten en zoo zijn opgeruimdheid en blijmoedigheid te bewaren, neen, met hem gaat het niet goed en kan het niet goed gaan ; al meer en meer wordt hij geneigd tot klagen, al grooter en grooter wordt zijn ontevredenheid en zijn weerzin, en een certificaat wegens ziekte is niet zelden daarvan het ongelukkige gevolg. Maar kom, spreken wij niet langer daarover ! laat ons liever integendeel veronderstellen, dat gij niet behoort tot die zwaartillende naturen, die eigenlijk nergens recht tevreden en vooral in een land als Indië geheel misplaatst zijn, maar dat ge u behoorlijk weet

Sluiten