Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het licht na te gaan, dat zelfs de groote eilanden elk voor zich verschillende volksstammen bevatten, ja wat meer is, dat er in ééne en dezelfde residentie b.v. Palembang of de Westerafdeeling van Borneo een tamelijk verschil moet zijn tusschen de bewoners der lagere kuststreken en de bewoners der binnen-, tevens bovenlanden. Intusschen, hoeverre die allen ook mogen uftéénloopen, zij kunnen toch ook zeer wel als één geheel beschouwd worden; zeer goed kan men spreken van den Inlander in het algemeen; en al moet men zich dan ook noodwendig slechts tot enkele punten van overeenkomst bepalen, onbelangrijk is het toch zeker niet, op de» en gene bijzonderheid te wijzen, waaruit men dien Inlander eenigermate kan leeren kennen en beoordeelen.

Ik begin met de opmerking, dat elk, die hem niet genoegzaam kent, hem meestal veel te gering schat. Die geringschatting bespeurt men dan ook het meest bij hen, die betrekkelök slechts weinig met hem in aanraking komen en dus ook al zeer weinig van hem afweten. Verder vergist men zich ook nog al eens in groote mate omtrent zijn physieke krachten en zijn energie. Kent men hem niet van nabij, zooals dat hét geval is met ieder, die hem niet in zijn eigen land heeft gadegeslagen, dan heeft men meestal daarvan geen bijzonder hoogen dunk, en eerst dan komt daarin eenige verandering, wanneer er van hem berichten komen, zooals de oorlog met Atjeh er geleverd heeft en helaas ! ook andere deelen van den Archipel.

Doch wat dat punt betreft, ik moet erkennen, dat die gerinschatting niet alleen eigen is aan wie nimmer met hem te maken had, maar dat — bevreemdend genoeg, zelfs in Indië hooggeplaatste personen, die hem overigens door en door kenden, toch nu en dan wel eens blijken hebben gegeven, van juist ten aanzien van zijn kracht: en energie buiten den waard te hebben gerekend. En leest men de Indische geschiedenis dan doet zich dat verschijnsel telkens bij. herhaling voor; dan ontwaart men, hoe daar zelden, in vroegere jaren, een expeditie.van beteekenis heeft plaats gehad,die.niet begon met een échecsean

Sluiten