Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen denzelfden vorm hebben, meest wit gepleisterde muren bezitten met donkerkleurig houtwerk, en een dak dragen van bijzondere gedaante, veel overeenkomst hebbende met den vorm van een schuit. Treedt men nu een Chineesche woning binnen, dan is daarin zeker niet veel bijzonders te zien ; doch overal vindt men een binnenvertrek en op den achtergrond daarvan een soort altaar, met een groot geschilderd beeld daarboven tegen dén wand, dat Boeddha of Fo moet voorstellen in de gedaante van een groeten en dikken Chinees, en op het altaar rechts en links een bakje met zand, waarin zeer dunne stokjes recht overeind zijn gestoken, en aan welke men roode was ziet gestreken, vermengd met welriekende stoffen. Dat alles staat in verband met hunnen godsdienst, waarvan men overigens al zeer weinig bespeurt. Zij mogen heidenen genoemd worden, en in zekeren zin dat ook zijn, met meer recht zou men hen materialisten mogen noemen van de eerste soort; want van dat materialisme, daarvan bespeurt men heel wat. Zoo is het in het oog vallend, hoe zij zich weten te goed te doen, het is waar, dikwijls met spijzen en dranken, die al zeer weinig in onzen smaak vallen, maar toch ook wel met een en ander, dat door ons niet minder gezocht is. Ziet men in den regentijd 's avonds hier en daar het licht van flambouwen of lantaarns zoo geheimzinnig langs den grond bewegen en verneemt men dan, dat het Chineezen zijn, die, met dat licht gewapend, groote kikvorschen zoeken, ten einde zich aan die diertjes, die dan bij menigte te vinden zijn, eens goed te vergasten, dan kunnen wij wel eens van hun eigenaardigen smaak een afkeer gevoelen ; maar toch, als daar de een of andere gegoede Chinees u een schaaltje met bami of kimlo stuurt, denkende u daarmede een genoegen te doen, omdat hij wel weet, dat meestal de Europeanen daarvan veel houden, dan vergeet ge aldra de kikvorschen, en ge wordt weder met hunnen smaak verzoend. Zoo is het ook als ge bij hen thee drinkt, of liever, als ge van den een of ander hunner een fijn pakje thee ten geschenke ontvangt. Want bij hen drinkt men de lekkerste thee

Sluiten