Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch altijd op hun manier, namelijk zonder suiker en

u die uit trekpotjes, die voor hen een bijzondere waarde hebben, en die, bij verkoop, ook voor andere w?662!11 h,°,°ge waaide bUJ'ken te bezitten, zoodat daar ï 2ÏLlgedn V00t ^besteedt. Het geheim I «Sm Wh hTk" Mderdom dier Potjes ^ in het aan: zetsel tegen den binnenwand er van. Volgens hen drinkt men uit die trekpotjes de lekkerste thee, en zif bewi zen I ï+fT' t°°r U daaruit te schenken, een welgemeende | attentie. Mogen wij nu zooveel bijzonders daaWaiet kunnen vinden, zeker toch is het, dat het veelzuiverder I Se dllf\U aanbiede»..dan die men althans h& te i S hoe.. geurig die overigens ook moge ziin

? Maar al hebben zij ook hunne eigenaardige denXelden en hun eigenaardigen smaak, zoo weten zij zich toch in , aUe opzichten te goed te doen en niets gaat bifhen | boven een leven van zingenot. Hebben zij tegeliove? f ÏÏLT™* Van dat OBd*rd*nige van den Inlandefmaar

waT£s3r*2 °-nS °nder,de °°gen- ia' ziJ" zii «^wd ZZtr^A indringend, zooals de klontongs in de groote steden en vooral te Batavia, men vergeeft hun

| dat en ergert zich met zoo licht aan hen; op enkele wat al te brutale gasten na, hebben doorgaans de zonen

i van het Hemelsche rijk in Indië een schreefje bKs voor, en m aanmerking genomen het nut, dat door hen in den Indischen Archipel alom wordt aangebracht verdienen zij dat ook zeker. ^"geuracnt,

J?Z* Seheel ander type dan de Chinees levert ons de

tokkel^nl^T1? ™i.°nS V0btrekt ^ aa°geafstnnt n" gendef'' daar 18 veel' dat hem van ons afstoot. Die gevoelens van antipathie zijn trouwens wederkeeng. Europeanen en Arabieren zoeken elkalrs omgang dan ook niet. Een groot deel der Arabieren L ruw en onbeleefd. Hun huizin bieden weimneSen %nA?iï?P™ttine- De begrippen van zindehjkheia vin ^zeer uiteen1! ^ ^ beschaafde" Europeaan loopen Men herkent den Arabier aan zijn eigenaardige kleeder-

Sluiten