Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dracht. De man draagt een rok of een broek, waarover een lang wit hemd reikende tot de enkels; soms een vest en voorts een lange jas of een buis. De voeten steken in plompe sandalen en 't hoofd is bedekt met een tulband. Welgestelde Arabieren dragen soms Europeesche kousen en schoenen. De vrouwen der Arabieren rn Indië onderscheiden zich in haar kleeding weinig van de Inlandsche vrouwen; zelfs bedekken zij niet allen het gelaat in 't bijzijn van vreemde mannen. Trouwens^ er zijn in onzen Archipel weinig vrouwen van zuiver1 Arabische afkomst, daar de vrouwen niet uit Arabië emigreeren. De mannen huwen met Inlandsche meisjes , of met de dochters hunner landgenooten, die al eenigen tijd in Indië zijn, of die zelf daar geboren waren. Deze gemengde huwelijken zijn tevens oorzaak, dat de zeden en gebruiken der Arabieren in Indië gewijzigd zijn en dat het Maleisch hun omgangstaal is geworden, óók in den kring van 't eigen gezin.

De aanraking van Arabieren en Inlanders dateert al van eeuwen her. Sedert het begin der 13e eeuw vestigden zich Arabieren in den Archipel, waar zij de verbreiding van den Islam hebben voorbereid. De Mohammedaansche godsdienst heeft na een langdurige en bloedige worsteling gezegepraald over de Hindoeleer, die sedert 't begin der 16e eeuw buiten Bah zoo goed als geen belijders meer telt. Op Java herinneren de zoo belangrijke en bewonderenswaardige ruïnen nog aan de z.g. Hindoeperiode.

Uit hoofde van hun afkomst uit het land van den Profeet staan de Arabieren in hoog aanzien bij den Inlander. Aan verscheidene moskeeën zijn Arabische geestelijken verbonden, die vaak met de Inlandsen» geestelijken op minder goeden voet staan. Deze minder goede verstandhouding is dikwijls een gevolg van de stugge, ongenaakbaar trotsche houding, welke de zoon van Hodramaut meent zich te mogen veroorloven tegenover den Inlandschen geestelijke.

De Arabier in onzen Archipel schuwt handenarbeid.' Zijn bedrijf is hoofdzakelijk de tusschenhandel. Verschillenden hunner maken zich schuldig aan woeker-

Sluiten