Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

™2m1iPerS°ne^ a-an te duiden- die beroepen of ambten eD/K gebrmM men vaak de woorden Toeroe

toekang (baas) of pandai (bedreven) 7 '

toekang mënatoe = waschman. toekang kajoe = timmerman, meubelmaker toekang besi = smid. (besi = ijzer) toekang këbon = tuinman, (kebon = tuin} toekang koeda = staljongen, toekang ëmas, pandai ëmas = goudsmid pandai tënoen = wever, (tenoen = weven) djoeroe bahasa (spreek uit bas*) = tolk. (bahasa -

djoeroe toelis == schrijver taa1^' djoeroe moedi = stuurman, roerganger . Aardrijkskundige namen, namen van bloemen, boomen

J^fa,/1SSCheaJn vogels worden gewoonlijk vooraf: gegaan door soortnamen. J .VUUI«"

Zoo gebruikt men voor de namen van • l^werelddeelen en groote landen: bènöèwa.

landen : ianah of nëgëri;

eilanden : poelau;

steden : nëgëri of kotta;

dorpen : kampoeng of doesoen;

zeeën : lawoet; I kapen : tandjoeng;

groote rivieren : batang;

kleine rivieren : soengai;

meren: tdsik; tëlaga of danau;

bergen : goenoeng; I heuvels: boekit; I bloemen : boenga of këmbang-

boomen: pohon;

vruchten : boewah; \ slangen: oeldr;

visschen; ikan; \ vogels: boeroeng.

Voorbeelden : ! benoewa Afrika = Afrika

negeri Blanda = Holland.

Sluiten