Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ada orang maoe bertemoe dengan toewan = er is iemand, die Mijnheer wil spreken. (Lettert, ontmoeteöï: tida ada orang = er is niemand. J Verder worden nog gebruikt: sa-orang = iemand, sa-orang tida = niemand, siapa-apa = al wie. barang siapa = al wie. soewatoe = een of ander, apa-apa == iets, al wat, , wat ook : tiap-taap = elk (voor zaken).

masmg-masing = ieder, (-voor pers.). . saban = elk, ieder (voor pers. en zaken)..

uf!n W°^dt m de omgangstaal het meest gebruikt saban hari = eiken dag; dagelijks, pada soewatoe hari = op zekeren dag.

Werkwoorden.

I Nergens blijkt de ongebondenheid van de Maleische omgangstaal meer dan in het gebruik der werkwoorden KMschoon doel en bestek van dit werkje tot beknoptheid nopen is het noodig het een en ander te zeggen over het gebruik van die vormen der werkwoorden welke m de spreektaal (vooral door de Europeanen)'-vaak verwaarloosd worden, doch welke men toch dient te kunnen onderscheiden wil men den Inlander behoorlijk Kunnen verstaan. J

Alvorens tot die vormen over te gaan wordt een . catagorie van werkw. vermeld, die geenerlei verandering ^Ondergaan. Dat wil niet zeggen, dit sonumge^riaarvan Ide voor- en achterzetsels niet kunnen aannêneiTdo^h dat zij aan ook een andere beteekenis. krijgen. De <meest gebruikte der bedoelde. werkwoorden zijn • ada = zijn. mati = sterven'

hniT611 = ontwaken- mandi = baden;

?°]ft = knmien, mogen maoe = willen.

datang = 1™™™' ma?ok = binnengaan,

patang = komen. . .. naik = klimmen

Sluiten