Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— geslagen worden. Deze vorm wordt ook wel gebruikt om een voltooide handeling aan te duiden. De pers voorn.w. worden onmiddellijk achter 't werkwoord met den di-vorm geplaatst. Daarbij veranderen akoe en kamoe nooit in koe en moe, terwijl ija bij voorkeur wel veranderd wordt in nja.

Andjing itoe dipoekoel akoe (saja) = de hond wordt ... ■:' 1 , door mij geslagen,

andjing itoe dipoekoelnja = de hond wordt door ... ,. hem (haar) geslagen,

andjing itoe dipoekoel kita (kami) = de honden worden door ons geslagen andjmg itoe dipoekoel kamoe = de hond wordt

door u geslagen.

De pers. voorn.w. kunnen door zelfst. nw. worden f vervangen.

andjing itoe dipoekoel anak = de hond wordt door o w. het kind geslagen,

boms wordt ons woord door vertaald door oléh om imet nadruk te vermelden wie de handehng verricht Het gebruik van oléh is echter niet noodzakelijk, zooals reeds gebleken is. Men kan dus zoowel zeggen : „andjing litoe dipoekoel anak", als: „andjing itoe dipoekoel oleh anak. r Het spreekt van zelf, dat me en di niet gelijktijdig feebruikt mogen worden, daar men dan de meest dwaze combinaties zou krijgen. Indien men zich nog niet thuis gevoelt in t gebruik van de me- en («-vormen, gebruike Einen hever de stammen zonder de voorvoegsels, wanneer t gebruik daarvan niet strikt noodzakelijk is, zooals bijv. bij meninggal = sterven, daar tinggal iets anders Beduidt, n.1. bhjven. Bij verschillende onovergankelijke ^werkwoorden kan de we-vorm niet worden gemist omdat ze een beweging, dus een groote mate van activiteit uitdrukken, z.a.

mengiri = links uitwijken, naar links gaan, links _ houden (kiri = links),

menganan = rechts uitwijken, naar rechts gaan, rechts houden (kanan = rechts).

Sluiten