Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

balik == omkeeren ; terbalik = omgekeerd, gantoeng = ophangen; tergantoeng = opgehangen, seboet == melden; terseboet = vermeld; voor-

src s ctixc ven

Het werkwoord tertawa = lachen, kan niet zonder den fer-vorm gebruikt worden.

De achtervoegsels kan en i verrichten in 't Maleisch gewichtige diensten.

ie. Het achtervoegsel kan vormt overgankelijke werkwoorden. Bijv. :

besar = groot; besarkan = vergrooten. pandjang = lang; pandjangkan = verlengen, sedija = gereed ; sedijakan = gereedmaken, lepas = los; lepaskan = losmaken. 2e'o.-^et achtervoegsel k.an maakt een werkwoord causatief. Bijv. :

djatoh = vallen; djatohkan = doen vallen kembah = terug; mengembalikan = terugsturen, , , teruggeven, terug doen komen.

Kaloewar = naar buiten gaan ; mengaloewarkan = ,^ zs A ti. , naar Duiten doen gaan.

3e Het achtervoegsel kan duidt aan, dat de werking .geschiedt ten behoeve van iemand. Er is dus een belanghebbend voorwerp. Bijv. : toelis = schrijven; menoeliskan = voor iemand k™ j. , schrijven,

ooewat = maken; memboewatkan = iemand iets

Voorbeelden: maken-

Lj?aia—da femPa*' tjoba Sidin menoeliskan saja soerat ini = Ik heb geen tijd, toe Sidin, schrijf dien t , brief voor mij.

, toekang sepatoe, boewatkan njonja tjenèla jang baik = schoenmaker, maak een paar goede sloffen voor

Mevrouw.

Het achtervoegsel i maakt:

ie. een onovergankelijk werkwoord overgankelijk tidoer = slapen; memdoeri = beslapen; slapen op.

Sluiten