Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

di tembok = aan (op) de disitoe, disana = daar muur.

di loewar = buiten. didalam = binnen in. kabawah = naar beneden, ka moeka = naar voren kaatas = naar boven. (moeka = gelaat)

kadaJam = naar binnen, kabelakang = naar achteren kaoewar = naar buiten.. (belakang = rug

kakanan = naar rechts. dari belakang = van achteren kasana *, daarheen. dari mana ? = van waar?

Voor namen van levende wezens, voor voorn w en zelfst.nw. en bij tijdsbepalingen gebruikt men: pada = op, in, te, om. kapada = naar. dari pada = van. Voorbeelden :

kapada mantri = aan den mantri.

kapada saja = aan mij.

kapadamoe = aan u.

kapadanja = aan hem, aan haar.

pada soewatoe hari = op zekeren dag

pada hari itoe = op dien dag

Saja mendapat soerat itoe dari pada toewan anoe =

ik heb dien brief gekregen van mijnheer N N Andere veel gebruikte voorzetsels ziin • dengan = met. ' /i'dkJZ

olëh = door, om.

akan= voor, aan, aangaande, tot, om tida dengan = zonder, sampai = tot, tot aan. antara = tusschen.

vrÈideïr1 (beide spreektaai) svoor'om'tot

ajer dengan goela .= water met suiker, tida dengan takoet = zonder vrees dengan hormat = met eerbied (h)itoeng sampai saratoes = tot honderd tellen, antara gelap dengan tërang = tusschen licht en donker (in t Maleisch : tusschen donker en licht)

Sluiten