Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja. Zijn mijn schoenen al

schoon. I Ja, Meneer. Ik heb ze ge[ smeerd en gepoetst. Uw [ kleeren zijn ook afget borsteld.

[ Ik wil gaan baden. Is er zoet water^m^de badi kamer ?

Ik geloof het wel, Meneer.

maar als het er niet is,

roep u dan den jongen, I die voor de badkamers

moet zorgen. [ Waar is hij ? [Hij is altijd heelemaal

achter.

["Sorg jij voor de badkamers ? Ja, Meneer.

[Is er een badkamer open ?

[Deze hier is vrij. Is er al zoet water in ? Ik heb de emmer juist gevuld.

Ja. Apa Sepatoe saja soedah beresih ?

Soedah, toewan. Soedah saja semir dan sikat. Pakaian toewan djoega soedah disikati.

Saja maoe mandi. Apa ada ajer tawar dikamar mandi ?

Saja kira ada, toewan, tetapi kalau tida ada, baik toewan panggil djongos, jang djaga kamar mandi.

Mana dia ?

Selaman ja dibelakang sekali.

Apa kamoe djaga kamar

mandi ? Saja, toewan. Apa ada kamar mandi

iang kosong ? Im kosong.

Soedah ada ajêr tawar ? Embèrnja saja baroe isi.

Aanteekeningen.

bawakan, afgel. van bawa, beteekent breng hem of [ haar (in dit geval njonjah) . . . atas, bijw. boven. soeka, lusten, prefereeren. \minta, vragen, verzoeken. roti, brood. potong, sneedje, stuk.

mentêga, boter.

dengan, voorz, met, benevens.

ada, zijn, aanwezig of tegenwoordig zijn.

barang doewa, tiga bidji, zoowat twee of drie stuks.

Sluiten