Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III.

Op reis (vervolg).

Jongen, zet een speeltafel

klaar. Waar, Meneer ? Op een windvrije plaats.

Ik zal zè achter de rooksalon plaatsen.

Goed. Vraag een spel kaarten.

Hier zijn de kaarten, Meneer, moet ik ook fishes klaar leggen ?

Ja. Zet dan vier stoelen om den tafel.

Alles is klaar, Meneer.

Goed. Haal mij een glas kwast.

Met veel of weinig suiker ?

Niet te veel citroensap, met twee lepeltjes suiker.

Waar moet ik het glas zetten, Meneer ?

Daar, op den stoel. Het is hier zoo zonnig, kan dat zeil daar niet neergelaten worden ?

Ik zal het den kwartiermeester vragen.

Pelajaran (samboengan)

I Djongos, sediakan mèdja

main. Dimana, toewan ? Ditèmpat jang tida ada

angin.

Saja taroh dibelakang rooksalon.

Baik. Minta kartoe main sepasang.

Ini kartoe toewan; apa toewan soeka saja sediakan ikain main djoega?

Ja. Laloe taroh koersi ampat keliling mèdja.

Samoewa soedah sedia, toewan.

Baik. Ambilkan ajêr-djeroek seglas.

Pakai goela banjak atau sedikit ?

Ajër djeroeknja djangan banjak-banjak, dengan goela doewa sèndok.

Glas taroh dimana, toewan ?

Disitoe, diatas koersi.

Disini terlaloe panas, apa

lajar itoe tida bolêh

ditoeroenkan ? Nanti saja tanja kwarter-

mèster.

Sluiten