Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Een baboe, die zich aanbiedt.

Goeden morgen. Mevrouw, ik hoor, dat u een baboe zoekt.

Ja, ik zoek een baboe voor binnen, die de kamers doet en het kindergoed

; verstelt.

Ik heb lang als binnenmeid gediend bij mevrouw B. Ook als kindermeid kan

I ik dienen.

Bij wie heb je 't laatst

gediend ? Bij mevrouw N. op Kra-

mat.

Waarom heb je dien dienst verlaten.

Ik ben drie maanden ziek geweest, daarom heeft mevrouw een andere baboe genomen.

Wat heeft jou gescheeld ?

Zware koorts. Ik was zoo verzwakt, dat ik niet staan kon.

Ben je nu heelemaal genezen ?

Ja, Mevrouw, ik ben nu weer zoo sterk als vroe-

. ger.

Baboe tjari kerdjaan.

Tabëh njonja, saja dengar njonjah tjari baboe.

Ja, saja tjari baboe dalam, boeat bikin beresih kamar dan bikin betoel pakaian anak-anak.

Saja lama djadi baboe dalam toeroet njonjah B. Djadi baboe anak saja djoega biasa.

Belakang kalinja baboe toeroet siapa ?

Toeroet njonjah N. diKramat.

Kenapa keloear dari sitoe ?

Saja sakit tiga boelan, sebab itoe njonjah ambil baboe lain.

Sakit apa ?

Demam keras. Badan saja

begitoe lembèk, sampai . saja tida bisa berdiri. Apa sekarang baik sama

sekali ? Soedah baik Njonjah, saja

sekarang koeat lagi se-

perti doeloe.

Sluiten