Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven, maar geen veertig cent. Zeven en twintig cent.

Dat kan niet, Mevrouw, dan lijd ik scha.

Zeg dan ronduit, wat de prijs is.

Dertig cent, daar kan niets van af. De prijs is te Soerabaja bijna gelijk.

Ik zeg je, ik heb er toen een kwartje voor betaald.

Dat is bepaald een vergissing van u; als u deze sits te Soerabaja voor een kwartje de el kunt krijgen, dan wil ik ze van u koopen voor een halven gulden.

Verkoop geen praatjes'. Geef me van deze sits vijftien el.

Hier is mijn el, Mevrouw, ze is zuiver van lengte.

Nu, meet maar.

Er is zeventien el en iets meer. Neemt u het heele stuk, dan geef ik het meerdere voor zestig cent.

Geef het meerdere voor vijf en vijftig cent.

Nu goed, Mevrouw.

Hoeveel moet ik je betalen ?

Vier gulden vijf cent.

Als je billijk bent, dan wil ik een klant van je

tapi tida empat poeloeh sen. Doewa poeloeh toedjoeh sen. Tida bisa, Njonjah, saja roegi.

Bilang teroes terang, berapa reganja.

Tiga poeloeh sen, tida bolêh koerang. Reganja di-Soerabaja hampir sama.

Saja soedah bilang doeloe saja bajar setali.

Barangkali njonjah salah; kalau njonjah bisa depat

. tjita ini di-Soerabaja

, setali seèlo, saja maoe beli dari njonjah setèngah roepiah.

Djangan omong kosong. Minta tjita ini lima belas èlo.

Ini èlo saja, Njonjah, betoel pandjangnja.

Soedah, oekoer sadja.

Ada toedjoeh belas èlo lebih sedikit. Njonjah ambil sepotong ini semoewa, lebihannja saja kasih anam poeloeh sèn.

Lebihannjah kasih lima ketip lima sèn.

Ja soedah, Njah, baik.

Saja bajar berapa ?

Ampat roepiah lima sèn. Kalau moerah, saja maoe djadi lengganan. Anak-

Sluiten