Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29 DE FREULE V. D. DENNENHOF. Mta Badeux. G. Mosmans Sr., Venlo. No. 5 der Geïllustreerde Bibliotheek. De bewerking van Aigueperse's

Marguerite is in dit boek met veel tact en liefde geschied, zoodat vooral heit laatste gedeelte, waarin de bewerking 't scherpst uitkomt (ja een nieuw boek werd) aangenaam aandoet. Mej. Badeux heeft gezorgd voor goed Hol-, landsch. Het boek is van heel wat breeder inhoud en heel wat dieper dan het kinderachtig plaatje op den omslag zou doen vermoeden. No. 5 verdient een even ruim debiet als de beide No.'s dezer serie, die ik inleidde bij het publiek (3 en 4).

30 FRANS V. STOGHEM EN Z'N VROUW. Bernard Verhoef. Bruna, Utr. Dit is geen onderwerp voor kinderen, voor volwassenen is 't een heel

goed boekje; klein maar fijn, leuk, pittig, menschkundig, hier en daar bepaald geestig. In één punt vergist de schrijver zich: de ideelooze, stokvischachtige huwelijksopvatting van Dora is heelemaal niet middeleeuwsch; lijkt er niet op.

31 HET GEHEIM VAN DE ROODE KAMER. E. Brandes. H. J. Smit, Amst. Een vrij onnatuurlijk, oppervlakkig detective verhaal, waarin weinig nut

is gelegen; karakters ijl en verwikkeling ongeveer onmogelijk.

32 DE GEHEIMZINNIGE AUTO. William le Quenx. — Bruna, Utrecht Een spannend en goed boek. Het mag iedereen in handen komen; het

is anders een historie om van te droomen en die moedige, schrandere dokter Dugdale en die onversaagde Ena en haar geheimzinnige beschermer, daar heb je respect voor! William le Queux is hier wèl in zijn kracht geweest

33 DAS GOLDENE HERZ. E. Fahrow. — O. Weber, Heilbronn.

Een interessante novelle. Het flinke karakter van Von Geyern komt uit in de tragische verwildceling, waarin hij wordt verward door de intriges van Elly en San Pandez, en waardoor zijn bruid Mira onder verdenking komt hem te verraden. Een goed boek, vlot geschreven en aangenaam verteld.

34 DAS GEHEIMNISZ DRAGYNIANUS, v. Hanovicz. O. Weber, Heilbronn. Een aardig en goed boekje; verhaal van een gepensionneerd commissaris

van politie over een moordhuis, waarvan hij het geheim ontsluierde. Goed verteld, onschuldig, spannend.

35 DER GOLDTRUPF. F. Wichmann. — O. Weber, Heilbronn.

Een zacht en van lokale kleur helder getint verhaal; zeer aangenaam geschreven, goed boekje.

36 HELDEN ZONDER ZWAARD. Hans. Bureau Stationsweg 15, 's Bosch. Reislectuur, onschuldig. Everaart redt een onoverzienbaar leger menschen in onberekenbaar afwisselende omstandigheden en met onovertrefbaar talent en gemak. Als hij eindelijk omkomt wordt Elza, zijn weduwe, gek. De val van zulk een held is om gek van te worden.

37 HET HOFKE. Marie Koenen. — Witte Bibl. I. P. Brand, Bussum. Deze keurige uitgave zet voortreffelijk in. No. 1 is echt mooi. Twee

verhalen „Het Hofke" en „Dolf's zonde" beide in gevoeld, fijngetint, kleurig Hollandsen; het eerste een zorgelijker, het tweede een angstiger levensopenbaring, beide beheerscht door zekeren diepingeleefden weemoed over een dierbaar en verloren geluk, doch beide ook ten slotte zoo weldadig aandoende door de mooie teekening van het herleven der treurige, verdorde gemoederen. Milia en Bétte de hoofdfiguren zijn bijzonder goed getroffen. De harmonieuze bandteekening van Mathieu Wiegman is sober, sierlijk, sprekend.

Sluiten