Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nisje der overlevende, Cleemke, de wanhopende strijd tot den dood van het oer-dom en toch sluw-vasthoudend oudje om haar papiertjes tegen een heele bende achterbuurtsche geldwolven te verdedigen, ten slotte dezer teleurstellingen en woede, 't wordt met groot talent verteld; 't boekje is boeiend en ■ in zuiveren toon geschreven.

46 DEM GLüCKE WIEDERGEGEBEN. Gerhard. — O. Weber, Heilbronn. Een zeer mooi verhaal, waarin wij Egon van Steinfels' levensgeluk zien

hersteld door Elsa, de dochter van Lucia van Werder, die het eertijds ruw en laaghartig had vernield; het tweede verhaal in dit boek „Piëta" is goed gekenschetst in den titel en is de roerende lijdensgeschiedenis van een meisje, dat stil en dapper haar lijden ter liefde van anderen draagt, tot haar edelmoedigheid rijkelijk wordt beloond.

47 HET DUIFJE VAN RUDSAY MANOR. M. Delly. — Dekker & Van de Vegt, Utrecht.

Dit is een zacht, rustig geschreven verhaal. De strekking is ongezocht, de uitvoering der uitgave is fraaier dan men recht heeft van zoo'n boekje te verwachten. Het werkje verdient aanbeveling.

48 DE DIAMANTKONING. L. Tracy. — A. W. Bruna, Utrecht.

Een vlot geschreven boek, dat ieder in handen kan komen. De verwikkeling is oorspronkelijk en de inMeeding zeer behendig, zoodat Philip Auston's avontuur boeit van 't begin tot het einde.

49 BLOESEM. Ina Boudier-Bakker. — P. N. v. Kampen en Zn., Amst Verschillende verhalen in lossen trant geschreven, meest geschikt voor

meisjes, doch „Pa's kinderen" is een schets, die dieper gaat dan wat gewoonlijk een meisjesboek heet Mag ieder in handen komen.

50 BLOEM EN KNOP. Broughton. — D. Bolle, Rotterdam.

Een aardig boek, dat den lezer meer dan eens nijdig maakt en ook dikwerf een glimlach ontlokt over de onhebbelijke streken, waarmee de jaloersche Dolly het leven van haar zuster Nelly vergiftigt, de bloem in knop ver nielt Voor volwassenen aan te bevelen.

51 DIE PERLEN DER GROSZMUTTER. Anna Segfert. O. Weber, Heilbron,. Een sympathieke goed in elkander gezette novelle Hertha's eerlijk en

flink karakter is aantrekkelijk en de oude grootmoeder wekt deernis, voornamelijk, als zij 't door haar gepleegd onrecht herstelt. Een goed boek.

52 Dr. JOOST EN ZEVEN ZORGEN. M. Diers. P. Dz. Veen, Amersfoort Dit boek bevalt me veel beter, dan haar andere boek (88). Voor volwassenen een mooi boek, goed gevoeld, handig gegroept Een dokter, die als weduwnaar zeven dochters op te voeden heeft en deze, volgens aanleg en karakter, ieder een loopbaan baat volgen Er zijn echt mooie momenten in dit boek, — vooral in de verhouding van dr. Joost en zijn jongste kind. — De godsdienstige stemming doet, daar ze zich zonder gezochtheid laat géiden, aangenaam aan

53 DRIE MAN IN EEN BOOT. Jerome K. Jerome. — H. Honig, Utrecht Ik heb in langen tijd niet zoo onbedaarlijk gelachen als bij sommige gedeelten van dit allergekste en onzinnig-ernstige boek. Ik beveel het warm aan. Zoo leuk en los geschreven en zoo allervermakelijkst mal. Mag iedereen in handen komen. De vertaling is meesterlijk. Wat een verschil bij andere uit het Engelsch (b.v. die van Blankwaardt en Schoonhoven), die de mooiste boeken als Queed, de Vrouwe van Shenstone, e.a. onbarmhartig radbraken. Deze uitgever zorgt voor kundige overzetters; het Hollandsen is voortreffelijk. Ik zou dit frissche boek, in duizenden exemplaren, duizenden laffe, weeë soep-oogromans willen zien verdringen!

Sluiten