Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 ONSCHULDIG VEROORDEELD. H. HUI. — Nijgh en v. Ditmar, Rott. Arthur Rivington, van eene misdaad beschuldigd, door Roger Marske begaan, wordt veroordeeld doch bevrijd en in zijn eer hersteld. Een onschuldig en nog al ingewikkeld verhaal, waarin het heldhaftige karakter van Janet Childmarke sprekend uitkomt.

73 PETRA. Barbara Ring. — H. Honig, Utrecht

Een mooi, aardig, prettig boek, dat ieder in handen kan komen; een kinderboek is het echter niet. Het is boeiend, laat ik zeggen gezellig geschreven. Deze Petra Felber, een guitig, schier ongeloofelijk •argeloos-oprecht meisje, ware in haar oolijke waarheids-verschrikkehjkheid te vergelijken met de schalk van Jean de la Brète's „Mon oncle et mon curé" en met „Het meisje, dat niet liegen kan" van Howard. En dan wint Petra het, daar haar onvormelijke, gulle, zegvrije eerlijkheid niet enkel verbaast en doet proesten, doch een ouden zieken man weldadig de laatste levensdagen verkwikt en een star, stroef karakter als dat van Mevr. Tuesen smedig en voor zachte 'indrukken vatbaar mankt, omdat haar onergdenkende openhartigheid niet enkel gedurfd is, maar uit een lief en hartelijk hartje opwelt Volwassenen, vooral dames, zullen het boek met de grootste voldoening lezen en zijn frisschen indruk behouden.

74 PLICHT EN LIEFDE. E. Th. Fransen. — G. Mosmans Sr., Venlo. De eerste .novelle eener „Geïllustreerde bibliotheek", die seriën van 6

nummers zal geven (doch niet gaf; no. 6 verscheen niet). Dit is een goed gevoeld, beginselvast en voor volwassenen aanbevelenswaardig boek. Het hollandsch laat hier en daar te wenschen.

75 PETER TOLK. G. Asmussen. — A. G. Schoonderbeek, Laren.

Een groote roman, — de altijd oude en altijd nieuwe geschiedenis van den worstelenden mensch, die zich door het leven moet slaan en slagen gevend en ontvangend zijn doel bereikt. Deze kloeke, krachtige, diep en eerlijk voelende, fiere Peter is zulk een mensch: — een mensch, die zijn omgeving beheerscht in rustige zelfbewuste kracht. De groepeering van dit schilderij is rijk, verscheiden, natuurlijk, men leeft als 't ware met deze geheele Sleeswijksche streek mede. De vrouwenfiguren der adélijke Van Testorff en van Irma zijn rein, bevallig, waar. Voor volwassenen een mooi boek.

76 DE ROZENKRANS. Fl. Barclag. P. Dz. Veen, Amersfoort. 3e druk. Een prachtig boek, prachtig uitgegeven en uitstekend vertaald. Ver te verkiezen boven de prulvertaling van Blankwaardt en Schoonhoven (Den Haag). Garth Dalwain en Jane zijn twee roerende figuren, die het rijke, stemminghooge hoek beheerschen. Neen, 't kan niet verwonderen, dat van 't oorspronkelijke honderdduizenden werden verkocht. Het is een zeldzaam mooi verhaal vol afwisseling, frischheid en zuiver, edel gevoel. Zeer aan te bevelen.

77 RAUSCHGOLD, Markovics. — Weber, Heilbronn.

Kleine novellen in moeilijk dialect-Duitsch; hier en daar bijna niet te achterhalen, wat die menschen vertellen. — Onschuldige lectuur.

78 ROBERT VAN SAVERNY. N. N. — Futura, Leiden.

Een eenvoudig, zacht en rustig geschreven, boeiend verhaal uit den riddertijd; het karakter van Alice van Tailleburg komt mooi uit; Robert is een flinke, moedige figuur, die het geheele verhaal op ongedwongen wijze beheerscht Dit boek mag ieder in handen komen. Aan te bevelen.

79 ROMAN-STUDIEN. Jerome, K. Jerome. — H. Honig, Utrecht.

In dit gezond-geestig, schitterend humoristisch boek staat 'genoeg stof voor 10 romans en meer dan genoeg om 10 dagen met „binnenvetters" rond

Sluiten