Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

147 KLOP, KLOP, KLOP. I. S. Toergenjef. — Maatsch. v. g. en g,l„ A'dam, Een der mooie verhalen van dezen bekenden Russischen schrijver. Een

rare pisang anders, die Tjigly, met zijn latalen achterdocht en zijn mal bijgeloof, dat hem den dood injaagt. Uitsluitend voor volwassenen, voorbehouden.

148 LEVENSWEGEN. Werner. — H. Becht, Amsterdam.

Werner is lang niet steeds aan te bevelen! Dit boek kan er echter als voorbehouden door. Bijzonder mooi vind ik het niet Brunold's wraak is niet edel en zijn vrouw is een canaille. Het verhaal speelt in Rusland, daar

past 't wellicht beter! Het smaakt mij niet; maar de kozakken aten

kaarsen! Verschil van smaak. Dit boek van Werner zal ik echter niet

voor ieder afkeuren.

149 LIEFDES-WIJDING. Clara Viebig. - A. W. Bruna & Zoon, Utrecht. Dit boek is voor ontwikkelde volwassenen een mooi boek. Marie's levensangst, door haar liefde voor Schöller's edele persoonlijkheid overwonnen, is het reine, doch enkel op volwassenen berekende thema. Voorbehouden.

150 LADY MOLLY VAN SCOTLAND YARD. Bar. Orczg. — H. Honig, Utr. Voor volwassenen een aardig boek. De schrijfster is wel niet heelemaal

in haar kracht in deze kleinere schetsen, doch ze heeft haar scherpen kijk op het leven en de ingewikkeldheid der menschelijke roerselen handig benut, om een leuk type van haar Lady Molly te maken. Kinderlectuur is het boek niet, daar Lady Molly in nog al diep ingrijpende verwikkelingen en teere toestanden optreedt

151 LAMENTABLE HIST. V. TIET PIDEMAN. Korp. Achill. v. Moorsel, Helm. Dit is voor volwassenen een heel geestige, hier of daar minder eerbiedige

klucht; doch het in de „Prijsvraag" aangegeven onderwerp (ongelooflijk mal!) leidde er toe. De korporaal bedoelde 't zeker best, maar. parodieeren is altijd netelig werk! Voorzichtig

152 EEN LIEFDEDIENST. G. Akonkowski. — Misset, Doetichem.

Zelfs voor volwassenen voorbehouden, daar de geheele opzet af te keuren is. De advokaat Strack, die zijn verloofde helpt, opdat zij haar schuldigen broeder in de gelegenheid stelle zich te zelfmoorden, (!) — de predikant, die dezen zelfmoord goedpraat (!), kunnen er niet door.

153 LOTGEVALLEN VAN MYDDLETON. Protheroe. — P. Brand, Bussum. Dit is een leesboek, dat de geschiedenis van Jaspar Myddleton verhaalt

De ontknooping lijkt me te haastig, doch dit doet weinig af aan de talrijke gebeurlijkheden, die in het vlot geschreven boek worden verteld.

154 MOEDERLOOS. Fannie Eden. — Misset, Doetinchem.

Wie niet gestooten wordt door het telkens wederkeerend overdreven religieus ervaren, kan niet anders dan door den levensloop der kleine Belluah en haar rein, flink en edel karakter worden getroffen. Voor ons, Katholieken, wordt die mooie indruk te vaak bedorven. Dat is jammer, want het boek is als verhaal zeer treffend.

155 MIJN OFFICIEELE VBOUW. H. Savage. — Bruna, Utrecht. Allerhandigst is zij, deze sluwe avonturierster, die, door dik en dun, een

rijken Amerikaan eensklaps dwingt haar als zijn vrouw te erkennen! Als grap bedoeld; dit maskeert vele raarheden van het boek. Opzettelijk malle situaties. Niet voor iedereen, juist om die reden.

156 NIEMANDS LIEVELING. Fannie Eden. Uitg. Maatsch. Misset, Doet. Het is immer de Methodistische theorie eener plotselinge zich-zelf-open-

baring onder den invloed der genade Gods, waardoor men eensklaps gelooft,

Sluiten