Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streven om het bestaande lage in prikkelende voorstelling te teekenen. Voor volwassenen een belangwekkende lectuur, die dikwerf sidderen en gruwen doet. Ongelooflijk zoo iets onder de Fransche • driekleur!

171 VOOR GOD EN DEN KONING. Marjorie Bowen. — M.F. de Bas,'s Hage. Houdt men het Anglikaansch standpunt der schrijfster in het oog, dan

mag men dit boek een mooi boek noemen. Met veel liefde en diepte is Willem III, onze stadhouder, behandeld, met veel talent is zijn voortreffelijk beleid geschetst, zijn liefde voor zijn gemalin geteekend.

172 VERLOREN ILLUSIE. A. v. Berckel-Hövell. Blankw. en Schoonh., Haag. Taalfouten (b.v. le naamval en 4e naamval trouw door elkaar geklutst)

nog daargelaten, van stijlfouten gezwegen, als die foei-leelijke wending: „wij hopen U en Pa er niets tegen zult hebben" (neger-hollandsch), en „ze was pas terug van haar verblijf bij Frits en viel het haar in den eersten tijd toch zoo af" (groenteboeren-stijl). Het heele boekje is een niets van sejntimenteele flauwiteiten Een echt prul. Is het misschien als parodie bedoeld op die vele laffe moderne sentimentaliteiten?.... Best mogelijk.

173 VERBORGEN BRONNEN. Augusta de Wit. v. Kampen, en Zn, A'dam. Dit zijn zeer mooi geschreven schetsen, waarin rijkdom van taal en

zuiverheid van vorm als met elkander wedijveren. De laatste schets vraagt eenig voorbehoud. Deze „hoogste Wet" lijkt me bedenkelijk.

174 HET WOLLEN KLEED. Henri Bordeaux. — G. Slothouwer, Amersfoort. Dit is in het geheel geen boek voor allen leeftijd. — Bordeaux is insinueerend, onbescheiden, hartstochtetijk en schijnt van het leven zeer sterk het verderf te hebben ingeleefd met zijn geest en gemoed. Raymond is een zedelooze, lafhartige egoist; zijn vrouw een prul, dat ze zich zóó laat ringelooren. Ik vind in haar datzelfde willooze, oppervlakkige lieve-pop-achtige, waarin de vrouw in de meeste leesbare Fransche romans opgaat... en reddeloos wordt miskend en onteerd. Geen aanbevelenswaardige lectuur; stellig voorbehouden.

175 DE WITTE WADE. Rudolf Stratz. — Gebr. Kluitman, Alkmaar.

Ik herinner mij dit boek reeds voor 13 a 14 jaar te hebben gelezen onder den titel „De witte dood"; 't werd toen aangeboden voor een Vijfde van den huidigen prijs. Voor volwassenen zou ik het, als voorbehouden, niet afkeuren. Rein en blank blijven ten slotte, na veel onverantwoordelijken overmoed in het spelen met dreigend gevaar, zoowel de avontuurlijke vrouw als de machtige man, die samen de Alpen rondzwerven, rein en blank als de met sneeuw bedekte kruinen der berggevaarten; doch over deze twee, • als over deze bergen, heerscht de dood: de dood, dien hun hart sterven moest in naam der huwelijkstrouw, en ter liefde dezer vrouw voor haar kind. Maar dit gezegend einde maakt het boek niet dan met voorbehoud leesbaar, om de averechtsche theorie, die er telkens in wordt verdedigd.

176 DE WEGEN GODS. Fannie Eden. — Uitg.-Maatsch. Misset, Doetinchem. Dit enkel voor volwassenen geschikt boek heeft de gewone min aangename eigenaardigheden van Eden's boeken; Madeleine en Thorneycroft zijn goed geteekend. Voorbehouden.

177' WONDERBARE LEIDING. Fannie Eden. — Misset, Doetinchem.

Vier mooie verhalen. Zelfde voorbehoud echter, dat ik steeds voor haar boekeu maakte.

178 WIENS KIND. Fannie Eden. — Uitgevers-maatsch. C. Misset, Doet.

De gewone grief tegen Fannie Eden: het opgeschroefd methodistischi godsdienstig ervaren, hindert ook weer in dit boek, dat anders werkelijk in Kleine Hal een mooi karakter openbaart

Sluiten