Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

208 KITTY OPTENBURG. Cohen (J.) — v. Holkema en Warend., Amsterdam. Dit is, met veel pretentie, een heel klein beetje meer dan een leeg prul.

Karakters laf, stijl onbeduidend, strekking en stemming laag bij den grond, — zooal niet slecht, bepaald af te raden.

209 LIEFDE DIE NIET WEDERKEERT. H. Bordeaux. G. J. Slothouwer, Amersfoort.

Hervé, door de wufte Flora bedrogen, — Marcel, die in dit verraad deelt, Hervé, die Flora later weggooit, 't Kan best zijn, dat zulke dingen

gebeuren, zal wel zoo wezen Maar waar is het goed voor, zulk thema?

Neen, ik houd niet van den „katholieken" schrijver Bordeaux. Ik vind hem gevaarlijk en grofdrastisch. Ik keur dit boek met alle beslistheid voor iedereen af.

210 LANGS ROTSEN EN KLIPPEN. Elinor Glyn. — Bruna, Utrecht. Elinor Glyn is een dame, wier boeken ongeveer eensluidend dezelfde

levensfictie uitwerken, die zij in dit boek, even onbeminnelijk als oppervlakkig aldus formuleert: „alle mannen zijn slecht. .. de meeste hunner zijn beesten" (p. 101). Deze stelselmatige beesten komen dan in verfijnde hartsoonflicten met vrouwen, die, in Elinor's schatting, uiteraard afschuwelijk bekrompen zijn (p. 170), die er op raadselachtige manier geen denkbeeld van hebben, dat ze eenige belangstelling gaande maken (p. 40) en die net genoeg hersens hebben om te begrijpen, dat je naar binnen moet gaan als het regent (p. 185). En dan komt er natuurlijk herrie in de hut, als deze, volgens Elinor Glyn, schattig-zoete engelen worden stukgeklauwd door deze beesten van mannen. Dit alles is echter een even domme als onware en leelijke theorie, welke ten grondslag ligt aan alle Glyn's boeken, ook aan dit. Af te raden, hoezeer 't van trouwens verdachte zijde worde goedgepraat.

211 LEVENSTOESTANDEN. Stanoc. — Bruna, Utrecht.

Dit boek is, ondanks zijn loffelijk streven, de typische vrouwelijke zelfzucht in haar verschillende leelijke gedaanten te brandmerken, geen boek voor Katholieken; tenzij met zeer veel voorbehoud. Stanoc had zijn onderwerp niet zóó mogen of behoeven te behandelen om zijn doel te bereiken! Het is echt te betreuren, dat hij dit deed.

212 LE DUC ROLLON. Leon de Tinsseau. — Callmann-Levy, Paris.

Een wondere geschiedenis, spelend in de 21e eeuw. Familie van Keizer Theodoor II, Keizer van Columbia, bezoekt Normandië, waar op een kasteel Hertog Rollo heerscht, in 't midden van 't totaal verwoeste Frankrijk. De Columbianen komen er 500 millioen ton ijzeren rails weghalen, overblijfselen van de verdelgde spoorweglijnen Canadeesche intriganten

dwarsboomen hen. Een raar boek.

213 LANDELIJK MINNESPEL. Toussaint v. B. — C. v. Dishoeck, Bussum. ; Over de heele linie zeer slecht; — brutaal gemeen en gemeen brutaal.

214 LIEFDES SCHIJN. Reynike v. Sluwe. — L. J. Veen, Amsterdam.

Een dier fataal slechte, beginsellooze, ofschoon niet beginselen pronkende, afschuwelijk verderfelijke boeken der moderne vuil-litteratuur. Dom eri menschverlagend.

215 HET LEVENSLIED. Rud. Herzog. — H. Honig, Utrecht.

Een lijvig boek doch, naar mijn smaak, zeer gerekt. Richard Marcball's open, vrij en argeloos optimistisch, zonnig karakter is even goed getroffen als dat van den laag-mercantielen kunstenaar Braun; dat Helga zoo onnoozel is, zich aan dit individu te geven lijkt me onmogelijk. De nog wel (p. 282 en 287-288) met allerlei drogredenen goedgeprate scheidbaarheid van hèï huwelijk tusschen Helga en Rob. Braun maakt het boek zeer -voorbehouden lectuur. Die war-begrippen zijn verderfelijk.

Sluiten