Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel in van Heerle en Jeanne, maar het genre is achterbuurtsch, stuitend, schurend, schrijnend; akelig plat en leelijk, smakeloos; is het tooneel dan een rarekiek van schuinigheden? Bah!

256 ZEDELIJKHEIDS-APOSTELEN. A. de Savornin-Lohman. L. J. Veen, A'dam.

Slecht en te slechter naarmate het slechte door den bekoorlijken vorm meer indruk maakt. — Een werk van laags taanden haat.

257 DE ZONDE IN HET DEFTIGE DORP. 1. de Meester. Maatsch. v. g.eng.1. De schrijver van Geertje kan niet anders dan Geertje-achtige toestanden

zien met Geertje-achtig vuil bezoedeld: lamme schuldigen, eerlooze verleiders, brute kwaadstichters. Dit boek is van datzelfde soort. Ik vind het slecht en niet mooi.

IV. TOONEEL.

258 ATIES HUWELIJK. /. A. Simons-Mees. — Nederl. Bibliotheek, A'dam. Een slecht stuk. Het oude thema van een vlegelachtigen man, die zijn

vrouw ontrouw is; in dit stuk vertelt mevrouw Simons er de enormiteit bij, dat Frederik van te voren aan zijn bruid had gezegd, dat hij niet trouw zou zijn, en deze gans had dit goedgevonden! Een vrouw, die dat in een vrouw onderstelt... welke nog wel Puriteinsch heet. Weder een dier producten van de Maatschappij voor.... goede lectuur!!

259 BESCHUIT MET MUISJES. Jierm. Hijermans. — Tooneelbibliotheek, Amsterdam.

Bruut realisme, dat een gemakkelijke schreeuw-populariteit verzekert, daar 't het alledaagsche in den mensch aantrekt. Sporen van onbeschaamde liederlijkheid a la Talmud.... Een slecht stuk.

260 HET CONSULTATIE-BUREAU. Lectori Salutem. — Bunders, Amst. Kan heel best als He bedrijf dienen van het vorige en daar wint het

vorige ook stellig bij. De Koekman-Tal-combinatie, een zoo opgepoetst lo dder-schorems tel als je maar bedenken kan, zet, na haar ellende in de „ewekkies", haar mazzelemat in de conselteratie voort. De klucht gaat bijna over in komedie, waar ze pienter den duizend-pooter Citroen als procuratiehouder voor hun rommeltje laten opdraaien, en als die Jac. de Ripper dan in eens de brei komt bederven.... en de rest... die is heel goed!

261 EENE DRUKFOUT. Lectori Salutem. — Bunders, Amsterdam.

Nu zou het flauw zijn te gaan verklappen, wat de drukfout is!.... Het is een mop, dien de kluchtschrijver luchtig bedoelt en losjes ih elkaar gooit; het schelden der Joden-typen is goed afgekeken en afgeluisterd, het slot is weer te gauw. 't Blijft een aardig stukje.

262 HIER SCHEERT MEN MET 'T ZALVIE. Lectori Salutem. — Bunders, Amsterdam.

Een jodenscène in zoo'n scheer-keet, waar 't met de zeep op 't zalvie om je kin gaat. Daar hoort dit mosemasacci-zoodje Sampie, Mozie en Levie thuis. Dit is een pure klucht... maar die niet zoo gemakkelijk goed te spelen is door de groote gelijkenis der typen

263 LEVIE BAABS. Lectori Salutem. — Bunders, Amsterdam.

Dit is een aardig ineengezet kluchtspel, dat wel iets meer dan een kluchtspel is, daar er wezenlijk een vernuftig uitgedachte en grappig uitgewerkte knoop in zit. Het idee, iemand, om je op hem te wreken, een gul-

Sluiten