Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Weet U ook of dat boek... hoe heet 'took weer, ze zeggen dat het mooi is...

Queed ... een goed boek is?" ,Queed ... ja ... Queed ... wacht, ik heb er

in „de Tijd" wat over gelezen". — Lapjeswaaier uit de la op tafel; heele tafel in geen tijd legkaart van lapjes; met z'en tweeën aan 't zoeken ... gewoon om dol te worden.

Het was niet noodig mij dat te zeggen, en men zeide 't mij toch van meer dan één „bevoegde zijde": „Geef U die bijeengevoegd uit".

Ziehier. — Genummerd, met twee alphabetische registers, een klein, handig boekje. Ik denk, dat de vrienden, die mij edelmoedig aanboden het te laten drukken, leukerds zijn en er een aardigen duit aan'zullen verdienen.

F. HENDRICHS s. j.

September 1912.

Na vijf jaar bleek het noodig een nieuwe uitgave aan te bieden. Dit is verblijdend.

Vooral omdat 't een teeken is, dat het Roomsch publiek hecht aan een wegwijzer. Het spoor dus niet bijster worden wil.

Zoo heb ik hem dan ook nog duidelijker gemaakt dan hij vroeger was... en hier en daar een streekje met de kwast gegeven.

Mogen veel Katholieken naar hem kijkenl

Juist om dit gemakkelijker te maken ééne enkele opmerking.

De rubrieken, waarin de Boekbeoordeelingen werden gesplitst, luiden :

I. Boeken voor volwassenen. II. Voorbehouden boeken. III. A fgekeurde boeken. IV. Tooneelstukken. V. Kinderboeken.

Wat versta ik onder „Boeken voor volwassenen?"

Boeken, die voor volwassenen zijn geschreven, op volwassenen berekend. Zoo zijn kinderboeken boeken, die voor kinderen geschreven zijn, op kinderen berekend.

Wil dat nu zeggen, dat nooit volwassenen of meer opgeschoten jongens en meisjes die kinderboeken mogen of zullen willen lezen ?... Wel neen.... Verre van daar!....

Evenmin wil „boeken voor volwassenen" zeggen : „ze zijn nooit geschikt voor kinderen", of: „kinderen zullen er niet mogen inzien"...

Het wil enkel zeggen: „De schrijver had volwassenen op het oog-, toen hij ze schreef'.... J

Zoo zullen de meeste ook wel uitsluitend voor volwassenen geschikt zijn; waar ik dat met zekerheid meende te kunnen vaststellen,' voegde ik in de beoordeeling toe: „niet voor kinderen."

Zijn al de andere dan „wel voor kinderen?"

Wel neen immers!

Dat volgt heelemaal niet!...

Als ik met iemand, die sukkelt met de ingewanden, aan tafel zit en er wordt fruit aangeboden en ik waarschuw hem tegen meloen, zeg ik dan, dat hij maar wèl bessen en aardbeien moet eten?

Ik hoop, dat het nu duidelijk is.

Bubriek I zegt:

a) deze boeken zijn voor volwassenen geschreven;

b) eenige duidde ik er aan, die ook enkel voor volwassenen geschikt zijn ;

c) over de andere moeten zij, die van hun kinderen verantwoording móeten afleggen, zelf beoordeelen, of zij die boeken, niet voor kinderen geschreven, tóch aan hun kinderen mogen geven.

Ik kan geen psychisch detectieve-onderzoek instellen over alle kinderen van Nederland....

F. HENDRICHS s. j.

26 October 1917.

Sluiten