Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Boeken voor volwassenen.

1. QUEED. H. S. Harrison. — Blankwaardt en Schoonhoven, den Haag.

Niet onder den indruk der gunstige beoordeelingen, uit verschillende bladen, op de eerste bladzijde van het boek opgenomen, doch uit eigen volle overtuiging noem ik dit een, — doch voor volwassen Dames en Heeren — zeldzaam mooi boek. De harmonische ontwikkeling der belangwekkende psychologie van Queed, onder den invloed van het meisje Sharley Weyland,.die hem opbeurt, leidt en veredelt, hoewel hij door breedte van aanleg, rijkdom van stemmingen en idealen, kracht van logische volharding en onzelfzuchtige grootmoedigheid en waarheidsdrift, te hoog staat, om door zijn onbeholpenheid en eenzelvigheid te worden geschaad of verkleind, dit is een verkwikkend en weldadig schouwspel. — Harrison heeft dit thema niet enkel aangedurfd, doch uitgewerkt op eene wijze, die dit boek maakt tot eene aangrijpende, bewonderenswaardige ontleding ook van een zeer ingewikkeld, schier ondoorgrondelijk en door zijn opvoeding verwrongen karakter. — Dat de roman als verhaal eenigszins aan de psychologie werd opgeofferd acht ik onloochenbaar doch vergeeflijk in dit sympathiek en meeslepend thema. — Ik zal niet zeggen met de „Morning Post": „Ik heb nog nooit zoo'n boek gelezen", — ik zeg wel: „Naast „Exelsior", las ik in langen tijd niet zoo iets moois". — Zoo rein zoo kalm, zoo zoo breed en zoo diep. — Jammer dat de vertaling beneden peil is.

2. DE GESTOLEN ONDERZEEBOOT. George Griffith. — Dalmeyer, Amsterdam.

Dit boek behoort tot de 35-cents serie van Dalmeyer (gele omslag met plaat buiten op). Het boek is goed. Griffith is een bekwame auteur, die veel schreef. En niet onverdienstelijk.

3. DE JONGE LORD STRANGLEIGH. R. Barr. — Bruna, Utrecht.

Een dier echt prettige, leuke, boeiende boeken, waarvan de Engelsche humor het geheim schijnt te bezitten. Dit is wel een der beste in die soort. Een goed en interessant boek, dat ik gaarne aanbsveel. De tijpe van den hoofdheld, Lord Strangleigh, is kostelijk. Een onbetaalbare leukerd. Zeldzaam aardig boek.

4. DE HAARBAND VAN DE KONINGIN. Sheehan. — I. W. v. Leeuwen, Leiden.

Een lijvige roman, in goed Hollandseh handelend over het tijdperk der Fransche Revolutie. Het karakter, van den abt (in de wereld Graaf Maurice de Brignon) en diens dochter, Adèle, zijn treffend. Een interessant en mooi boek, dat warm dient te worden aanbevolen.

5. HYACINTH'S VROUW. — Bruna, Utrecht.

Schrijver onbekend. Jammer, dat het boekje aanvangt met zoo'n erg rare verhouding van Mijnheer Hyacinth. Anders een leuk hoekje. Voor volwassenen zal ik het niet afkeuren. Er staan aardige zetten in en 't is vlot geschreven.

6. DE DOLLARPRINSES. Harold Simpson. — Bruna, Utrecht.

Heel guitig, aantrekkelijk door de fijne en ongewoon origineele karakterstudie. Dat is een van die vlotte Engelsche boeken, die je voor jè pleizier leest. Aan te bevelen doch zekere levenskennis wordt gevorderd, om 't te smaken.

7. DE HANDSCHOEN. L. Breukendorf. — Bruna, Utrecht.

Een aardig, goed boekje. Veel spanning is er niet in, maar 't is ook maar als „voor de coupé" bedoeld; en als zoodanig is het geslaagd.

8. ZIJN DUIST EB PUNT. Stern. — Bruna, Utrecht. . .

Iemand, die ineens zijn geheugen kwijt is geraakt en niet meer weet, wie hij is. Dat is geen nieuw thema. Maar Stern is een schrijver van talent en in dit boek heeft hij dit gegeven mooi verwerkt. Er komen zeer schoone passages voor in 't verhaal.

9. DE DAMES GRACE. Mrs. Hungerford. — Holdert, Amsterdam.

Karakteristiek, aardig en pakkend Engelsch werk. Mengsel van prettigen humor in het karakter van den ouden Grace en dé prachtige zegvrijheid van den jongen

Sluiten