Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104. EEN IN LIEFDE. Silas K. Hocking. — Misset, Doetinchem.

Een boek om aan te toonen, dat niet in woorden, maar in ware christelijke liefde, de echte godsdienstigheid bestaat. Het boek is hier en daar wat sterk van Protestantsch standpunt geschreven, doch het echt godsdienstige doet weldadig aan en het verhaal is mooi. Keurig uitgegeven. Aan. te bevelen.

105. DOMI.NE WEERT. Silas K. Hocking. — Misset, Doetinchem.

Dominé Weert, de ijdele, op menschenlof en geldbezit beluste, Prediker van het woord Gods, wordt door allerlei beproevingen gebracht tot een nobeler opvatting van zijn taak. Een, van geloovig-Protestantsch standpunt geschreven, stichtend boek. De laatste bladzijden zijn zeer mooi.

106. HET GEHEIM VAN EEN HUURRIJTUIG. Fergu» Hume. — Dalmeijer, A'dam.

Dit boek, in vele talen overgezet, verdient den roep, die er over gaat. Het is een interessant, ingewikkeld verhaal vol verrassing en spanning. Het is inderdaad verdienstelijk, zopals de handige schrijver de verwarde en duistere gebeurtenis, die in het boek wordt verhaald, ontvouwt en klaar en duidelijk blootlegt.

107. CHLOë'S GEHEIM. Mrs Hungerfort. — Holdert, Amsterdam.

Dit is een lijvig boek, 't welk een zeer ingewikkelden toestand met veel karakterkennis behandelt — Voor volwassenen zou ik het niet afkeuren. — De hoofdpersoon, Ghloë, is echter zulk een vreemde persoonlijkheid, zoowel door aanleg als door levensomstandigheden, dat Hollanders over het algemeen zulk een vrouw wel een heel mal en akelig schepsel zullen vinden. — Het boek bevalt me dan ook maar half. — Mevr. Gilbert is een onbeduidende, kokette draak; mevr. Fitzgerald is lief maar te dom; haar dochters, Olivia en Cecile, zijn beter, hoewel ook niet bijzonder aantrekkelijk vanwege haar onbeholpenheid ; Major O'Hare is een mooie figuur, maar Granby Carltoh, eigenlijk met Chloë de held van het verhaal, is onaangenaam pedant en, bij het vlegelachtige af, hard. Dat hij Chloë ten slotte wint, is vandaar een verovering die koud laat. — lk vind 't boek niet mooi. Voor volwassenen kan - 't er gerust door; kinderen hebben er niets aan.

108. ACHTER DE SCHERMEN. W. te Queux. — Dalmeijer, Amsterdam.

Een wel erg ingewikkeld, maar toch spannend vernaai. De ontknooping valt een beetje uit de lucht. Het .boek is, in zijn genre altijd, goed. Niet voor kinderen.

109. HET HUIS V. D. FLUISTERENDE DENNEN. A. K. Green.- Nijgh en v. Ditmar, R'dam.

Geen kinderlectuur. Onder dit voorbehoud een goede roman. Drie deelen, elk van ongeveer 100 bladzijden voor 30 cent! De spanning in het boek vermindert niet tot het einde toe. Toch is het hier en daar een beetje lang.

110. DE LOTGEVALLEN VAN KAREL HASPEL. Theo Tromp. — Bruna, Utrecht.

Men goed geschreven, humoristiich getinte levensgeschiedenis van een tamelijk onbenulligen jongen. De papa is wel aardig geteekend. Tromp schrijft goed Hollandsch en heeft grappige invallen. Voor den rijperen leeftijd aan te bevelen.

111. HET GEHEIMZINNIGE GENOOTSCHAP. Fergus Hume. — Bruna. Utrecht.

Een goed geschreven en goed saamgestelde detective-roman. De ontknooping is onverwacht en schrander bedacht. De karakters van Mrs. Urynmaur, Conway en den vernuftigen Rixton (alias Fanks) zijn verdienstelijk geteekend. Goed boek.

112. LOUIS. P. L'Hande. — Dekker en van der Vecht, Utrecht.

Een boek vol reine en edele gevoelens, dat ons roerend mooi verhaalt van den goeden invloed op de ziel van een kind, uitgeoefend door hen, die 't oprecht goed met hem meenen. Een meesleepend, leerzaam, menschkundig, uitmuntend hoek. De vertaling is keurig verzorgd; eveneens de uitgave. — Dit verhoogt nog de aantrekkelijkheid van dit verdienstelijk werk; warm aan te bevelen.

113. EINDELIJK HEREENIGD. Silas K. Hocking. — Misset, Doetinchem.

Dit boek is heel goed. — Een tragisch verhaal. Het karakter van Rex Villiers, van Maria Dean en haar vader openbaart ons de kracht van het eerlijk, godsdienstig gemoed. Een boek van uitnemende strekking in aangenaam voorkomen.

Sluiten