Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en zich later, als de blinde haar niet geheel bevredigt, verdrinkt. Een nare geschiedenis in gehakt-stroo-hollandsch.

230. CLEOPATRA. Rider Hagard. — Dalmeyer, Amsterdam.

Dit is geen goed boek. Het is het boek, dat in „Ayesha" wordt vervolgd. „Ayesha" bespreek ik straks. Een rure, onsmakelijke Oostersche liefdesgeschiedenis; het verhaal zelf loopt ook niet mooi; een vervelend en onmogelijk boek. Maakt den indruk van eene nachtmerrie.

231. BEPROEFDE TROUW- Thérèze Tholen. — Bruna, Utrecht.

Het verbeeldt van katholiek standpunt geschreven, doch is van dat standpunt bespottelijk onjuist. — Het is heusch geen „beproefde trouw", maar „onrijpe hersenloosheid" van het meisje. — Een schrijfster, die overigens schrijft: hij (of zij) vind, houd, keerd weder, glijd, lijd, vergezeld, ontmoed, bemind, bewoond, bied, treed, hinderd, veranderd, enz. enz.... nu dat is wel een heel „oorspronkelijke roman."

232. SIMILDE HEGEWALD. T. Beyerstein. — Ulrich Bibliotheek.

Dit is wel geen boek voor menschen, die hechten aan zedelijkheid. Zonder schaamte wordt het kwaad niet enkel getoond, doch goed gepraat. Juist het talent van den schrijver maakt het boek te gevaarlijker.

233. AYESHA. Rider Hagard. — N. I. Boon, Amsterdam.

Dit is een bespottelijk, weerzinwekkend boek. Een propaganda-roman voor de theosophie. De poging is belachelijk, een interessant verhaal op te bouwen op de ongerijmde en onbelangrijke phantasmagorieën van Blavatsky c.s. Onleesbaar vervelend.

234. THÉRÊZE.* Jeuken. — O. Weber, Heilbronn.

Dit N° van Webers serie, die meestal goede lectuur geeft, is slecht; bovendien een prul van het eerste soort.

235. UEBER DAS GRAB HINAUS. M. Sophar. — Otto Weber, Heilbronn.

Deze roman is vervelend; er wordt eindeloos in „geboomd" en de slotsom is nihil. Het andere verhaal in 't zelfde boekje „Judith" is pakkender, doch te wild geschreven. Het derde „Gift" is allerakeligst, drakerig.

236. HET HUWELIJK VAN EEFKE BIEST. Th. Fontane. — Meulenhof, Amsterdam.

Dit boek is niet goed. Het is ook niet eens sympathiek met die aantrekkelijkheid, welke een misdadiger hebben kan, door de min of meer geldige verontschuldiging van zijn vergrijp. De hoofdfiguur van het boek is onlogisch en met afmattende kleinkeurigheid uitgestippeld. Van Instetten is een eerzuchtige wreedaard; niets vermag dat goed te praten en hij weet het zelf ook wel, doch gaat in zijn eerzucht volkomen op. Het boek is niet aan te raden.

237. EEN LIEFDE IN RUSLAND. Elinor Glyn. — Bruna, Utrecht.

Het streven van dezen schrijver is duidelijk, in het Engelsche volk te hekelen, wat hij opvat als onbenullige preutschheid, schijnheilige fatsoens vormen, tergende oppervlakkigheid, en stompzinnige waanwijsheid. In dit boek teekent zich dit pogen nog sterker af dan in zijn andere werken, des te meer blijkt dan ook, welk een mensch hij is; want in werkelijkheid bezoedelt en vertrapt hij ware, reine mannendeugd en en onaantastbaar heilige vrouweneer. Dit boek is onedel, onwaar en slecht.

238. EEN APOSTEL DER LIEFDE. Cath. Alberdingk Thijm. — Bruna, Utrecht.

Ik vind dit, ondanks de vele mooie gevoelens, een heel raar boek. Een vrome Kardinaal, waar Apostel der liefde, wordt Paus; de gemeene intriges zijner tegenstanders overwint hij. God is met hem. Dan spant het H. College tegen den edelen man samen en de edele Paus Iohanni XXI treedt af. Wat dit voor zonderlinge phantasmagorie is, begrijp ik niet. Wil de schrijfster insinueeren, dat de liefde in de Kath. Kerk niet meer heerscht? Dergelijke waanvoorstellingen en lichtzinnigwillekeurige phantazieën over het Katholicisme vind ik bespottelijk en verderfelijk Genre Marie Corelli.

Sluiten